لیست فرمهای عمومی
چاپ مطلب

موضوع/عنوانقوانین مرتبط
⏺ گزارش رسیدگی در خصوص پرونده های معاف
⏺ گزارش رسیدگی درخصوص پرونده های معاف (غیرفعال)
⏺ توضیحات: فرم 10 (ت- 83 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 227 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم ارسال بند3 ماده 97
⏺ فرم ارسال رای هیات موضوع بند 3 ماده 97
⏺ توضیحات: فرم 112(ت- 84) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فهرست نقل و انتقال خودرو
⏺ فهرست نقل و انتقال خودرو
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1220مرداد 78 (دفترخدمات مالیاتی)
دانلود
⏺ صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره1)موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
⏺ صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک )فرم شماره 1 موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1235اسفند 49 ( دفتر خدمات مودیان)
دانلود
⏺ صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره2)موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
⏺ صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره2)موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1236اسفند 49 ( دفتر خدمات مودیان)
دانلود
⏺ برگ مطالبه مالیات تکلیفی(موضوع تبصره 6 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم)
⏺ موضوع تبصره 6 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: فرم 13 (اردیبهشت- 85 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 197 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 239 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ حکم رسیدگی
⏺ حکم رسیدگی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1324 (آبان 90 )دفترپزوهش وبهبودفرآیندها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ فرم برنامه ریزی حسابرسی و تعیین مسئولیت اعضاء گروه رسیدگی
⏺ فرم برنامه ریزی حسابرسی و تعیین مسئولیت اعضاء گروه رسیدگی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1327 ( آبان 90 ) دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ گزارش موارد اشتباه مودیان در ثبت اقلام درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی
⏺ گزارش موارد اشتباه مودیان در ثبت اقلام درآمد و هزینه در اظهارنامه الکترونیکی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1375 اردیبهشت– 93 ( دفترخدمات مودیان)
دانلود
⏺ فرم" گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه وعام المنفعه"موضوع بند"ط"وتبصره (1)ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ فرم" گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه وعام المنفعه"موضوع بند"ط"وتبصره (1)ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: شناسه فرم1376(تیرماه 93)دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم "گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه وعام المنفعه"موضوع بند"ط"وتبصره (1)ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ فرم "گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه وعام المنفعه"موضوع بند"ط"وتبصره (1)ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: شناسه فرم1377(تیرماه 93)دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم" گزارش نظارت بر فعالیت های موضوع تبصره(1) ماده 139قانون مالیاتهای مستقیم"
⏺ فرم" گزارش نظارت بر فعالیت های موضوع تبصره(1) ماده 139قانون مالیاتهای مستقیم"
⏺ توضیحات: شناسه فرم1378(تیر ماه 93) دفتر خدمات مودیان
⏺ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ مالیات قطعی
⏺ برگ مالیات قطعی
⏺ توضیحات: فرم 15/1(ت- 83)دفتر خدمات مالیاتی
دانلود
⏺ فرم" گزارش برگ مطالبه جرائم موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
⏺ فرم" گزارش برگ مطالبه جرائم موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1508(دی– 94 ) دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ مطالبه جرائم موضوع تبصره 3 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
⏺ برگ مطالبه جرائم موضوع تبصره 3 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1510(دی– 94 ) دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ درخواست صدور قبض صندوق
⏺ فرم درخواست صد ور قبض پرداخت مالیات وعوارض
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1601 (شهریور 87 )دفترخدمات مالیاتی
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
⏺ تعیین ضریب مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 154
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1901 ( شهریور 1390 ) دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها
⏺ ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی
⏺ برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 1902 (شهریور 90 )دفترپژوهش و بهبود فرآیند ها
⏺ ماده 246 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم شکایت شورای عالی مالیاتی
⏺ فرم شکایت به شورای عالی مالیاتی
⏺ توضیحات: شناسه فرم1927(دی ماه91)دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
⏺ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی
⏺ توضیحات: فرم 2 (اردیبهشت- 85 )دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م
⏺ گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 2307 (اسفند – 89 ) دفترپژوهش و بهبود فرآیندها
دانلود
⏺ گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا
⏺ گواهی پرداخت یاعدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا
⏺ توضیحات: شناسه فرم 2316 (مرداد 87 )دفترخدمات مالیاتی
⏺ ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم تأئید پرداخت مالیات مورد قبول مودی موضوع تبصره یک ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ فرم موضوع تبصره یک ماده 247 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: شناسه فرم2323(تیر88)دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ گواهی اقامت (از حیث مالیاتی)
⏺ گواهی اقامت (از حیث مالیاتی) ( موضوع مواد168 و 180 قانون مالیاتهای مستقیم)
⏺ توضیحات: شناسه فرم2324 (دی ماه93) دفتر خدمات مودیان
⏺ ماده 168 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ استعلام مربوط به فعالیت مودی
⏺ استعلام مربوط به فعالیت مودی
⏺ توضیحات: شناسه فر م 2328 ( آبان 90 ) دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک دراجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: فرم 24 (اردیبهشت- 85 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم تقاضای تقسیط بدهی(1)
⏺ فرم تقاضای تقسیط بدهی( 1) دراجرای مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: 2501.1 (خرداد 87) دفتر خدمات مالیاتی
دانلود
⏺ فرم تقاضای تقسیط بدهی(2)
⏺ فرم تقاضای تقسیط بدهی( 2) دراجرای مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: 2501.2( خرداد 87) دفتر خدمات مالیاتی
دانلود
⏺ فرم تقاضای بخشودگی جریمه(1)
⏺ فرم تقاضای بخشودگی جریمه(1) دراجرای ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: فرم 2502.1(خرداد87) دفتر خدمات مالیاتی
دانلود
⏺ فرم تقاضای بخشودگی جریمه(2)
⏺ فرم تقاضای بخشودگی جریمه(2) دراجرای ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: فرم 2502.2( خرداد 87) دفتر خدمات مالیاتی
دانلود
⏺ فرم گزارش بخشودگی جریمه ناشی از تاخیر
⏺ فرم گزارش بخشودگی جریمه ناشی از تاخیر دراجرای حکم بند74 قانون بودجه سال1392 کل کشور برای بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری
⏺ توضیحات: دفتر خدمات مودیان
⏺ ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ برگ اعتراض مودی
⏺ برگ اعتراض مودی
⏺ توضیحات: دفتر خدمات مودیان
⏺ ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ استرداد مالیات اضافه دریافتی
⏺ موضوع ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
⏺ توضیحات: فرم 3 (ت- 83 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ مفاصا حساب مالیاتی اتباع خارجه برای صدور پروانه خروج از کشور/ تمدید پروانه اقامت / تمدید پروانه اشتغال
⏺ گواهی مفاصا حساب موضوع ماده 89 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
⏺ توضیحات: فرم 31 (ت- 83 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 89 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم "حکم نظارت"
⏺ فرم "حکم نظارت" در اجرای بند ط و تبصره 1 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: دفترخدمات مودیا
⏺ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم"صورتجلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه"
⏺ فرم صورت جلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه
⏺ توضیحات: دفتر خدمات مودیان
⏺ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ تقویم زمانی ارسال لیست مامورین وپرونده های مالیاتی
⏺ تقویم زمانی ارسال لیست مامورین وپرونده های مالیاتی
⏺ توضیحات: دفترخدمات مودیان
دانلود
⏺ فهرست ارسال پرونده های مالیاتی به کمیته رتبه بندی و تخصیص
⏺ فهرست ارسال پرونده های مالیاتی به کمیته رتبه بندی و تخصیص
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3157 (آبان 90 )دفترپژوهش و بهبود فرآیندها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ لیست رتبه بندی پرونده ها
⏺ لیست رتبه بندی پرونده ها
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3158 (آبان 90 دفتر پزوهش و بهبود فرآیندها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ فهرست کارشناسان کمیته رتبه بندی و تخصیص
⏺ فهرست کارشناسان کمیته رتبه بندی و تخصیص
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3159 (آبان 90) دفترپژوهش و بهبود فرآیندها
⏺ ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ لیست تخصیص پرونده ها به گروه رسیدگی
⏺ لیست تخصیص پرونده ها به گروه رسیدگی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3160 (آبان 90 )دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ فرم رتبه بندی گروه رسیدگی
⏺ فرم رتبه بندی گروه های رسیدگی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3161 (آبان 90 )دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ صورتجلسه تعیین ریسک پرونده های مالیاتی
⏺ صورتجلسه تعیین ریسک پرونده های مالیاتی
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3162 (آبان 90 )دفتر پژوهش و بهبودفرآیندها
⏺ ماده 1000 سایر قوانین
دانلود
⏺ گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 ق.م.م
⏺ موضوع بندب ماده 3ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: شناسه فرم 3170( مهر – 91 ) دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: دفترخدمات مودیان
⏺ ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ گواهی موضوع ماده 235 و تبصره ماده 28
⏺ گواهی مفاصا حساب موضوع ماده 253 و تبصره ماده 28
⏺ توضیحات: فرم 33 (ت- 83 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 253 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الرأس درمورد اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند
⏺ فرم گزارش رسیدگی مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الرأس درمورد اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند
⏺ توضیحات: دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای بند 1 ماده 97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک دراجرای بند 1 ماده 97 وماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: فرم 52 (ت- 83 ) دفترخدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 229 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ قبض پرداخت یک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186
⏺ قبض پرداخت یک درهزار موضوع تبصره 2 ماده 186
⏺ توضیحات: فرم 53 (ت- 83 ) دفترخدمات مالیاتی
⏺ ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ برگ اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم
⏺ توضیحات: فرم 56(ت- 84) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ رأی هیئت موضوع بند 3 ماده 97
⏺ رأی هیأت موضوع بند 3 ماده 97
⏺ توضیحات: فرم 59(ت- 84) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ قبض پرداخت مالیات خروج از کشور
⏺ قبض پرداخت مالیات خروج از کشور
⏺ توضیحات: فرم 67(ت- 84) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 45 قانون ارزش افزوده
دانلود
⏺ درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه
⏺ درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی
⏺ توضیحات: فرم68(اردیبهشت -85) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 168 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ ارسال رای شورا
⏺ ارسال رأی شورا
⏺ توضیحات: فرم 73 ( مرداد – 85 )دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 256 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ گواهی تایید اطلاعات مالی پیمانکار
⏺ گواهی تایید اطلاعات مالی پیمانکار
⏺ توضیحات: فرم76(شهریور- 85) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ برگ اعتراض / تقاضای تجدید رسیدگی
⏺ برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی
⏺ توضیحات: فرم 87 (اردیبهشت- 86 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 239 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ درخواست رتبه پیمانکاری
⏺ درخواست رتبه پیمانکاری
⏺ توضیحات: فرم 88(آذر- 85) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ گزارش مالیات عملکرد سال 84
⏺ در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 وماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم (پرونده های معاف در سال 83)
⏺ توضیحات: فرم 89 (تیر- 85 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم
⏺ ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ صورتمجلس در اجرای بند 2 ماده 97 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
⏺ صورتمجلس در اجرای بند 2 ماده 97 - اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
⏺ توضیحات: فرم 9 (ت- 83 ) دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(برگ اجرایی)
⏺ برگ اجرایی
⏺ توضیحات: فرم 91 (دی- 85 )دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(برگ قطعی)
⏺ برگ قطعی مالیات
⏺ توضیحات: فرم 92 (دی- 85 )دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ آگهی ابلاغ اوراق مالیاتی(برگ تشخیص)
⏺ برگ تشخیص مالیات
⏺ توضیحات: فرم 95 (دی - 85 )دفتر خدمات مالیاتی
⏺ ماده 208 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
⏺ قبض پرداخت مالیات علی الحساب واردکنندگان کالا
⏺ قبض پرداخت مالیات علی الحساب واردکنندگان کالا
⏺ توضیحات: فرم 98 (ب- 85 ) دفترخدمات مالیاتی
⏺ ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم
دانلود
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی