رای شورا: 30/4/13781
چاپ مطلب

* شمول مالیات بساز و بفروش

 

شماره :13781/4/30
تاریخ :08/10/1369
پیوست:
 
گزارش شماره 3537- 5/30 - 10/9/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 8/10/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت وفروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعا بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند ، چنانچه  قدرالحصه هر یک از آنان عملا ازحد نصاب مذکور کمتر باشد ، آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه اینگونه مشارکتها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی ) تلقی و با رعایت معافیتها و سایر مقررات قانونی شمول مالیات بردرآمد بساز و فروشی خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام نظر می نماید: طبق مفاد تبصره ماده 77مذکور به بیان روشن و صریح " هر شخص حقیقی " مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است ، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی ویا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگراینکه برابرصدر تبصره مذکور اصولا شغل تمام یا برخی از آنان بسازو بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود.
 
 محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  مجید میرهادی - محمود حمیدی-  علی اکبر نور بخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده-  محمد رزاقی.
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 76- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت م...

تاریخ سند: 1369/10/08
شماره سند: 30/4/13781
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 * شمول مالیات بساز و بفروش
 *انتقال املاک اشخاص حقوقی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی