بخشنامه: 5664
چاپ مطلب

ضریب جدول حقوق ومیزان معافیت سالانه مالیات در سال 1386 وجداول مالیات حقوق

 

شماره:5664
تاریخ:29/01/1386
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
 شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
 دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
 هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
 دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
 سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصدوپنجاه وچهار (454) ریال اعلام گردیده است. بنابراین از تاریخ مذکور وبنا به مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1386 به شرح زیر خواهد بود.
 
درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال)               000/240/27=454×400×150
     معافیت ماهانه درآمد حقوق (ریال)                                      000/270/2=12÷000/240/27
 
ضمنا جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار ومشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار واشخاصی که مشمول قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی باشند بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب حقوق به (454) ریال در سال 1386
 
 
حقوق ماهانه
(ریال)
حقوق سالانه
(ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (ریال)پس از کسر معافیت ماده84اصلاحی(مبلغ 000/240/27ریال)
نرخ های مقرر ماده 85 و131 (درصد)
مالیات حقوق سالانه(ریال)
مالیات حقوق ماهانه(ریال)
توضیحات
000/270/2
000/240/27
-
-
-
-
-
000/350/2
000/200/28
000/960
10
000/96
000/8
-
000/450/2
000/400/29
000/160/2
10
000/216
000/18
-
000/950/2
000/400/35
000/160/8
10
000/816
000/68
-
000/450/3
000/400/41
000/160/14
10
000/416/1
000/118
-
000/950/3
000/400/47
000/160/20
10
000/016/2
000/168
-
000/450/4
000/400/53
000/160/26
10
000/616/2
000/218
-
000/950/4
000/400/59
000/160/32
10
000/216/3
000/268
-
000/450/5
000/400/65
000/160/38
10
000/816/3
000/318
-
000/770/5
000/240/69
000/000/42
10
000/200/4
000/350
-
000/270/6
000/240/75
000/000/48
10و20
000/400/5
000/450
نسبت به مازاد
000/770/6
000/240/81
000/000/54
10و20
000/600/6
000/550
-
000/270/7
000/240/87
000/000/60
10و20
000/800/7
000/650
-
000/770/7
000/240/93
000/000/66
10و20
000/000/9
000/750
-
000/270/8
000/240/99
000/000/72
10و20
000/200/10
000/850
-
000/770/8
000/240/105
000/000/78
10و20
000/400/11
000/950
-
000/270/9
000/240/111
000/000/84
10و20
000/600/12
000/050/1
-
000/770/9
000/240/117
000/000/90
10و20
000/800/13
000/150/1
-
000/270/10
000/240/123
000/000/96
10و20
000/000/15
000/250/1
-
333/603/10
000/240/127
000/000/100
10و20
000/800/15
667/316/1
-
000/000/11
000/000/132
000/760/104
10و20و25
000/990/16
833/415/1
نسبت به مازاد
000/500/11
000/000/138
000/760/110
10و20و25
000/490/18
833/540/1
-
000/000/12
000/000/144
000/760/116
10و20و25
000/990/19
833/665/1
-
000/500/15
000/000/186
000/760/158
10و20و25
000/490/30
833/540/2
-
000/500/20
000/000/246
000/760/218
10و20و25
000/490/45
833/790/3
-
333/103/23
000/240/277
000/000/250
10و20و25
000/300/53
667/441/4
-
000/300/23
000/600/279
000/360/252
10و20و25و30
000/008/54
667/500/4
نسبت به مازاد
000/300/28
000/600/339
000/360/312
10و20و25و30
000/008/72
667/000/6
-
000/300/33
000/600/399
000/360/372
10و20و25و30
000/008/90
667/500/7
-
000/300/38
000/600/459
000/360/432
10و20و25و30
000/008/108
667/000/9
-
000/300/43
000/600/519
000/360/492
10و20و25و30
000/008/126
667/500/10
-
000/300/48
000/600/579
000/360/552
10و20و25و30
000/008/144
667/000/12
-
333/603/85
000/240/027/1
000/000/000/1
10و20و25و30
000/300/278
667/191/23
-
 
 
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وتغییر ضریب
حقوق به (454) ریال در سال1386
 
حقوق ماهانه
(ریال)
حقوق سالانه
(ریال)
درآمدمشمول
مالیات سالانه(ریال) پس از کسر معافیت ماده 84
نرخ های مقرر ماده 85(درصد)
مالیات حقوق
سالانه(ریال)
مالیات حقوق ماهانه(ریال)
000/270/2
000/240/27
0
-
0
0
000/350/2
000/200/28
000/960
10
000/96
000/8
000/450/2
000/400/29
000/160/2
10
000/216
000/18
000/950/2
000/400/35
000/160/8
10
000/816
000/68
000/450/3
000/400/41
000/160/14
10
000/416/1
000/118
000/950/3
000/400/47
000/160/20
10
000/016/2
000/168
000/450/4
000/400/53
000/160/26
10
000/616/2
000/218
000/950/4
000/400/59
000/160/32
10
000/216/3
000/268
000/450/5
000/400/65
000/160/38
10
000/816/3
000/318
000/950/5
000/400/71
000/160/44
10
000/416/4
000/368
000/450/6
000/400/77
000/160/50
10
000/016/5
000/418
000/950/6
000/400/83
000/160/56
10
000/616/5
000/468
000/450/7
000/400/89
000/160/62
10
000/216/6
000/518
000/950/7
000/400/95
000/160/68
10
000/816/6
000/568
000/450/8
000/400/101
000/160/74
10
000/416/7
000/618
000/950/8
000/400/107
000/160/80
10
000/016/8
000/668
000/450/9
000/400/113
000/160/86
10
000/616/8
000/718
000/950/9
000/400/119
000/160/92
10
000/216/9
000/768
000/450/10
000/400/125
000/160/98
10
000/816/9
000/818
000/950/10
000/400/131
000/160/104
10
000/416/10
000/868
000/450/11
000/400/137
000/160/110
10
000/016/11
000/918
000/950/11
000/400/143
000/160/116
10
000/616/11
000/968
000/450/12
000/400/149
000/160/122
10
000/216/12
000/018/1
000/950/12
000/400/155
000/160/128
10
000/816/12
000/068/1
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود....

تاریخ سند: 1386/01/29
شماره سند: 5664
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *تعیین میزان معافیت سالانه حقوق در سال 1378
 در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
 *در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 *پرداخت حقوق سال 70 در سال 71 مشمول نرخهای سال 70 می باشد
 معافیت حقوق 1384
 *دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق
 استفاده از یک معافیت در هر منبع (مشاغل- حقوق مستغلات)
 *محاسبه جدول حقوق
 در مورد محاسبه مالیات حقوق برای عملکرد سال 1381
 در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 نحوه انتخاب نمنه اظهارنامه مشاغل 82وترتیب رسیدگی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

بیانیه حریم خصوصی
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی