بخشنامه: 30/5/4084/61518
چاپ مطلب

*شرایط ذخیره و مشمول تاسیسات ایرانگردی و دفاتر مسافرتی

 

شماره: 61518/4084/5/30
تاریخ: 16/12/1371
پیوست:
 
اداره کل مالیات برشرکتها
 
نظربه اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات بند الف اصلاحی ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم) موضوع ماده 38اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم ( که درتاریخ 7/2/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است وتبصره یک این ماده قانونی که درارتباط با زمان صدور اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدصنعتی ومعدنی ونحوه مصرف آن میباشد سئوالاتی مطرح وابهاماتی وجود دارد لذا جهت رفع هرگونه ابهام واتخاذ رویه یکسان یادآور میشود: 1 ماده قانونی مذکور در ارتباط با سودابرازی حاصل ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی آن هم صرفا درموردشرکتها بوده وسودحاصل ازسایرفعالیتهای شرکت یاآن قسمت ازسودی که دراظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان تسلیمی شرکت منظورنشده است را شامل نمیگردد. 2 منظور ازکلمه قبلا" مذکور درماده فوق الذکر ،زمان قبل ازتاریخ اتخاذ تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت نسبت به ذخیره نمودن سود ابرازی است . 3چون موافقت اصولی صادره از وزارت ذیربط نیز ازجمله مجوزهای موضوع بند الف مذکور درصدراین بخشنامه میباشد،بنابراین درمواردیکه نسبت به اخذ موافقت اصولی اقدام گردیده است تاریخ صدور این مجوز مبنای محاسبه معافیت برای سال صدور اجازه مذکوروچهارسال بعد خواهد بود و درچنین حالتی مجوزهای صادره بعدی ازجمله پروانه تاسیس بابهره برداری ملاک عمل نخواهد بود 4 چون به موجب ماده 8 قانون توسعه صنعت ایران گردی وجهانگردی مصوب 7/7/1370 مجلس شواری اسلامی کلیه تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی دفاتر خدمات مسافتی وسایرتاسیسات مشابه ازلحاظمالیاتی تابع مقررات بخش منابع شناخته شده است دراینصورت مقررات ماده 138 قانون درخصوص شرکتهای حائز شرایط موضوع قانون مذکور درصدراین بندنیزجاری خواهدبود.یادآورمیشود مفاد این بخشنامه به تائید اعضاء هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .
 
 
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1371/12/16
شماره سند: 30/5/4084/61518
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 *ماده 138 و تبصره آن در خصوص سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی
 *تعیین فاصله از مرکز شهرها
 *در مورد معافیت تمام سود ویژه شرگکتهای برق منطقه ای و …
 بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
 دستورالعمل اجرایی ماده 138
 بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
 *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
 *فعالیتهای معدنی مستلزم اجازه از معادن و فلزات است
 بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
 *مالیات ذخیره طرح توسعه
 ضوابط اجرایی تبصره 3و10سال معافیت انتقال کارخانه های در محدوده 120کیلومتری تهران
 *شرایط ذخیره و مشمول تاسیسات ایرانگردی و دفاتر مسافرتی
 *بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی