بخشنامه: 211/471/2183
چاپ مطلب

آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه

 

 
شماره:2183/ 471/211
تاریخ: 21/02/1383
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی 
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370هـ مورخ 2/2/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 5/2/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
 
 
 
 
شماره: 1907/ ت30370هـ
تاریخ:02/02/1383
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد ماده(22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ـ مصوب 1382 ـ آئین نامه اجرایی ماده (4)قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورمصوب 26/5/82 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- شرکت صنعتی:هر واحد تولیدی که به صورت شرکت(شخصیت حقوقی ثبت شده )اداره شده و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذیربط باشد.
ب- اصلاح ساختار مالی:منظور از اصلاح ساختار مالی،افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه(به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی ها)به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد(30%) نباشد.
ج- درآمد مشمول مالیات:درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی، صورت های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می گردد.
د- نسبت سرمایه به بدهی:عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های شرکت.
هـ- بدهی:تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
و- قانون:قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382
ماده2- افزایش سرمایه شرکت طی چهارسال بعد از تاریخ تصویب قانون (26/5/1382)ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد،مشمول مشوق برقرار شده در این آئین نامه می گردد.
ماده 3- افزایش سرمایه ای کا مطابق ماده (2)این آئین نامه صورت گرفته باشد،طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.
ماده 4- شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه،نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند،بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آئین نامه استفاده نمایند.مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132)و(138)قانون مالیات های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4)قانون نخواهد شد.
ماده 6- شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آئین نامه،باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه،تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت وبه سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند:
الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.
ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد)و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و  بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه(پایان سال مالی شرکت)
ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.
د- عدم کاهش سرمایه.
 
 
محمد رضا عارف
معاو ن اول رئیس جمهور
 
 
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران...
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1383/02/21
شماره سند: 211/471/2183
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون فنی وحقوقی (محمد قاسم پناهی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمدمشمول مالیات
 صرفامالیات پرداختی سهم سود سهامداران بعنوان پیش پرداخت مالیات قابل قبول است و10%مالیات قابل قبول نیست
 *عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ 131میشود
 *معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد
 *عدم معافیت صید ماهی و میگو شرکت شیلات و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران
 اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
 *رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها
 *در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و ... اشتغال دارند
 *تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 83/7/26 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 3258-20 مورخ 82/3/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
 *احتساب 10% مالیات در منبع بعنوان مالیات علی الحساب سرمایه گذار
 *محاسبه مالیات کامل اشخاص حقوقی
 دستورالعمل ارشادی در خصوص ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی و....
 *حق عضویت اتحادیه و مجامع امور صنفی
 *محاسبه مالیات پیمانکاران
 *شرکتهای منحله مشمول 10% مالیات می باشند
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی