دستورالعمل: 232/422/20543
چاپ مطلب

پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.

 

شماره: 20543/422/232
تاریخ: 12/09/1386
پیوست:
 
دستورالعمل
 
کد:
507
86
132-138
م
  
مخاطبین / ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی ...
موضوع
پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.
در راستای استاندارد سازی اعمال معافیتهای مالیاتی مواد 132 و138 ق.م.م. به منظورجلوگیری از تضییع حقوق دولت ومودیان محترم مالیاتی با یکسان سازی فرآینداعطای این معافیت درتمامی ادارات امور مالیاتی از طریق صدورگواهی استفاده از معافیت ونظارت مستمر.ضمن ارسال مجموعه فرآیندها و اقدامات اجرائی لازم جهت صدور مجوزهای مربوط به معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است ، دراجرای مقررات ماده 219ق.م.م. و آئین نامه اجرائی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های مالیاتی که برای مالیات عملکرد سنوات 1385 وبه بعدطبق اظهارنامه تسلیمی درخواست استفاده از معافیتهای مذکوررادارند با رعایت مفاد دستورالعمل ارسالی مراتب را به انضمام گزارشات و مستندات لازم از طریق آن ادارات کل جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مودیان ( مودیانیکه برای اولین باردرخواست استفاده از این معافتیها را ارائه نموده اند ) منوط به اظهارنظر /صدورگواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد.بدیهی است این امردرخصوص پرونده هائیکه درسنوات قبل نیز نسبت به اعمال معافیت اقدام واین معافیت درعملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد جاری می باشد.
 
علی اکبر عرب مازار
  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1386/09/12
شماره سند: 232/422/20543
کد سند: م/132/138/1386/507
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.
 ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م
 اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
 نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
 دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی