دستورالعمل: 200/2939/ص
چاپ مطلب

اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

شماره :2939/200/ص

تاریخ : 11/2/1390

پیوست : دارد

دستور العمل

 

504

1390

132و138

م

 

مخاطبین / ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستور العمل شماره 81099/1301/32 مورخ 12/9/1386 در ارتباط با ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مـستقیـم با عـنایت به انتقال دانش و تجربیات حاصل از اجرای طرح مذکور و تبیین مسائل و مقـررات مربوط در قالب اظهار نظر های بعمل آمده و دسـتور العمل هـای صادره ، به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و مسئولیت های سازمانی ، از تاریخ صدور این دستور العمل بررسی و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد مذکور به مدیران کل امور مالیاتی محول می گردد . لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند .

1- تشکیل دبیرخانه معافیتهای مالیاتی در اداره کل

2- تشکیل کمیته تخصصی معافیتها با حضور سه نفر از متخصصین مالیاتی که حداقل یک نفر آن رییس امور مالیاتی با تجربه فعالیت در بخش اشخاص حقوقی باشد .

3- کلیه مدارک و مستندات مربوط به درخواست معافیت که در چارچوب فرمها و گزارشات موضوع دستورالعمل صدرالاشاره توسط ادارات امور مالیاتی تکمیل می گردد به دبیرخانه موضوع بند یک ارسال تا در کمیته تخصصی مطرح گردد . نظرات کمیته تخصصی به شرح فرم پیوست صورتمجلس و ضمیمه مستندات گردد .

4- گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب مقررات و دستور العمل های صادره و با عنایت به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 فوق به شرح فرمهای پیوست توسط مدیر کل امضاء و صادر گردد .

5- گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی در سه نسخه تنظیم گردد . یک نسخه از طرف اداره امور مالیاتی ذیربط به مودی تسلیم و رسید اخذ شود ، یک نسخه در سوابق پرونده نگهداری و نسخه دیگر به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال شود .

6- در مورد پرونده هایی که با توجه به اطلاعات ارسالی از سوی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای دستور العمل صدر الاشاره اظهار نظر گردیده است ، چنانچه مدارک جدید از طرف شرکت ارائه گردد موضوع قابل بررسی مجدد در ادارات کل ذی ربط می باشد .

بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند دو این دستور العمل اسامی کمیته تخصصی معافیتها را حداکثر ظرف یک هفنه از تاریخ صدور این دستورالعمل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال خواهد نمود .

 

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:

تاریخ اجراء: از تاریخ صدور این دستور العمل

مدت اجراء:مطابق دستور العمل

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی / سیستمی

نسخه منسوخ  : بخشی از دستور العمل شماره 81099/ 1351/232 مورخ 12/9/86 در ارتباط با ارسال مدارک به دفتر امور تشخیص مالیاتی و اعلام نظر معافیت توسط معاونت عملیاتی 

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر امور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

     

 

(دستورالعمل شماره2939/200مورخ 11/02/1390بر اساس دادنامه شماره1343مورخ26/08/1393هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده) 

 

 شماره : 81099/1301/32

تاریخ : 12/9/86 13

پیوست : ندارد

دستور العمل

 

508

1386

138و132

م

 

مخاطبین / ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م ضمن ارسال دستور العمل اجرائی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه ، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 ق.م.م و آئین نامه اجرائی آن تـرتیبـی اتـخاذ گـردد تا در صـورت درخـواست مـودیان محـترم مـالیاتی جهـت استفاده از معافیتهای مزبور ، ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستور العمل مذکور ، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است معافیتهای مقرر برا این دسته از مودیان منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد .

 

علی اکبر عرب مازار

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:

تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ

مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903475 با دفترامور تشخیص مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

     

 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1390/02/11
شماره سند: 200/2939/ص
کد سند: م/132و138/1390/504
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

اسناد منسوخ شده
 دستورالعمل ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.
 ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م
 اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
 نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
 دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی