دیوان عدالت اداری: 1343
چاپ مطلب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390

تاریخ: 26 آبان 1393

کلاسه پرونده: 1277/90

شماره دادنامه: 1343

موضوع رأی: بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع مواد132 و 138 اصلاح قانون مالیات های مستقیم منوط به اعلام نظر و گواهی سازمان امورمالیاتی نمی باشد

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسی رعد آب جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20543/422/232 – 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی و رأی شماره 69835-17/09/1389 هیأت حل اختلاف بدوی
گردش کار: شرکت مهندسی رعد آب جنوب به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره - 20543/422/232 – 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی و رأی شماره 69835-17/09/1389 هیأت حل اختلاف بدوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراما، به استحضار عالی می رساند شرکت مهندسی رعد آب جنوب سهامی خاص تولید کننده آب و برق و ساخت شبکه های مربوط و محل فعالیت اصلی آن مناطق محروم کشور از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و جزایر جنوبی خلیج فارس بوده و مطابق پروانه بهره برداری شماره 5281- 08/05/1383 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی (درآمد مشمول مالیات) مطابق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم بوده و از سال مالی منتهی به 1383 تا سال مالی منتهی به 1386 این معافیت مطابق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم توسط موسسه آریان محاسب پویا و تأییدیه سازمان امور مالیاتی به شرکت اعطا شده است و فقط در سال مالی 1387 به دلیل بخشنامه 20543 معافیت مذکور به شرکت اعطا نشده است. در سال مالی منتهی به 1387 سازمان امور مالیاتی شمال تهران مطابق بند 3 نامه شماره 2251/10  از حسابرس شرکت (آریان محاسب) در خصوص معافیت اعطایی به شرکت در اجرای ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و تأییدیه معافیت موضوع دستورالعمل 20543 را از معاونت عملیاتی سازمان دریافت کرده یا خیر استعلام کرده که مطابق بند 3 جواب شماره 319ن89- 19/03/1389 حسابرس شرکت ذیل پذیرش معافیت را به اداره کل امور مالیاتی شمال تهران اعلام کرده است. ولی در عین این حال پرونده را طی شماره 10786- 29/04/1389 به هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال کرده و مدیران شرک طی لایحه دفاعیه شماره 101/7766  به هیأت بند 3 مراجعه و رأی هیأت بند 3 دفاتر شرکت را قابل رسیدگی اعلام کرده است.
مجددا با اعتراض شرکت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برگ دعوت شماره 21735/16 به شرکت ابلاغ شد. مدیران شرکت طی لایحه دفاعیه شماره 8047/101- 16/09/1389 به هیأت حل اختلاف مالیاتی مراجعه و مطابق بند 2 لایحه درخواست تبصره 2 بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و معافیت ماده 132 را کرده که هیأت حل اختلاف مالیاتی مطابق رأی شماره 68935- 17/09/1389 اعمال معافیت را به دلیل این که تأییدیه از معاونت عملیاتی سازمان اخذ و دریافت نشده غیر وارد دانسته است و شرکت را مشمول استفاده از معافیت مالیاتی ندانسته است.
قانونگذار با توجه به رسالت واحدهای تولیدی یا معدنی به موجب ماده 132 قانون مالیات های مستقیم واحدهای تولیدی یا معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه ها ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادرمی شود از تاریخ شروع بهره برداری به میزان 80% و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100% و به مدت 10 سال معاف از مالیات هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 20543/422/232 – 12/09/1386 به واحدهای مالیاتی اعلام کرده ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه پرونده های مالیاتی از عملکرد سنوات 1385 و به بعد طبق اظهار نامه درخواست استفاده از معافیت را دارند جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.
بدیهی است اعمال معافیت برای آن دسته از مودیان که برای اولین بار درخواست استفاده از معافیت را اعلام کرده و برای عملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد منوط به اظهار نظر صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاونت عملیاتی است و با قید منوط به اظهار نظر و اعمال معافیت دایره شمول قانونگذار را محدود کرده و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز طبق رأی شماره 69835- 17/09/1389 که تأییدیه معافیت از معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی آن اخذ و دریافت نشده غیر وارد دانسته و شرکت را از حقوق قانونی خود محروم کرده است که با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال و فسخ دستورالعمل فوق و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و اعطای معافیت را دارد.
شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 81/76  ملاک استفاده و برخورداری از معافیت ماده 132 قانون فوق الذکر را پروانه بهره برداری ( مطابق قانون مالیاتهای مستقیم) دانسته است.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ادارات کل امور مالیاتی
پروژه استاندارد سازی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم
در راستای استاندارد سازی اعمال معافیت های مالیاتی مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی با یکسان سازی فرآیند اعطای این معافیت در تمامی ادارات امور مالیاتی از طریق صدور گواهی استفاده از معافیت و نظارت مستمر ضمن ارسال مجموعه فرآیندها و اقدامات اجرایی لازم جهت صدور مجوزهای مربوط به معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم مقتضی است، در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های مالیاتی که برای مالیات عملکرد سنوات 1385 و به بعد طبق اظهار نامه تسلیمی درخواست استفاده از معافیت های مذکور را دارند با رعایت مفاد دستورالعمل ارسالی مراتب را به انضمام گزارشات و مستندات لازم ازطریق آن ادارات کل جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان ( مودیانی که برای اولین بار درخواست استفاده از این معافیت ها را ارائه نموده اند) منوط به اظهار نظر، صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد. بدیهی است این امر در خصوص پرونده هایی که در سنوات قبل نیز نسبت به اعمال معافیت اقدام و این معافیت در عملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد جاری می باشد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20332/212/د- 01/06/1391 توضیح داده است که:
« در خصوص پرونده کلاسه 1277/90 و شماره پرونده 9009980900095342 موضوع دادخواست شرکت مهندسی رعد آب جنوب به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 20543/422/232 – 12/09/1386  سازمان امور مالیاتی و رأی شماره 69835- 17/09/1389 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 14074/232/د- 19/04/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان متبوع مستحضر می دارد:
1- از توجه به بند الف پاسخ نامه صدرالذکر و همچنین با پیگیری های به عمل آمده دستورالعملی با شماره 20543/422/232 – 12/09/1386 توسط رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور امضاء و نهایی شده باشد در دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و دبیرخانه مرکزی سازمان متبوع مشاهده نشده و مآلا چنین دستورالعملی به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نشده است، لکن بخشنامه ای با شماره مشابه نامه مذکور موضوع صورت جلسه توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان شاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون یاد شده به شماره 20543/4220/232 – 07/03/1387 ( با تاریخی متفاوت با موضوع شکایت) توسط معاون وقت عملیاتی سازمان متبوع در خصوص توافق و تفاهم خود اظهاری صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ شده است.

2- با عنایت به مندرجات متن دادخواست تقدیمی دستورالعمل شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386موضوع ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون فوق الذکر در اجرای ماده 219 قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن صادر شده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی با یکسان سازی فرآیند اعطای این معافیت در تمامی ادارات امور مالیاتی منوط به اظهار نظر و صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون وقت عملیاتی سازمان متبوع بوده است.

3- بر اساس بند 4 اصلاحیه دستورالعمل شماره 2939/200/ص- 11/02/1390 رئیس سازمان امور مالیاتی گواهی امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی یا عدم امکان بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مارالذکر در چارچوب مقررات و دستورالعمل های صادر شده و با توجه به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 اصلاحیه مذکور به شرح فرمهای پیوست صرفا توسط مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط امضاء و صادر می شود.
علی هذا، با عنایت به این که دستورالعمل مورد ادعای شاکی به هیچ وجه نهایی نشده و چنین دستورالعملی وجود خارجی نداشته موجبات رسیدگی به خواسته شاکی در هیأت عمومی فراهم نیست. شایان ذکر است رسیدگی به قسمت اخیر خواسته از صلاحیت آن هیأت عمومی خارج است.»

متعاقبا شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/283/72934/200- 15/07/1393 ثبت اداره کل هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده خواسته خود را تغییر داده و توضیح داده است که:
«با احترام، نظر به این که شماره بخشنامه مورد شکایت به شرح ستون معین در دادخواست تقدیمی اشتباها قید شده لذا به موجب این مرقومه خواسته مورد نظر این شرکت به شرح زیر اعلام می شود.
خواسته: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386و همچنین بخشنامه شماره 2939/200/ص- 11/02/1390 رئیس کل سازمان امور مالیاتی موضوع اعمال معافیت های مقرر در مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم که استفاده از معافیت های مزبور را منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت های مزبور از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی استان ها محول کرده و در ضمن دادنامه شماره 670- 25/09/1392هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی حکم به ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386صادر کرده حسب مفاد دادنامه مزبور فقط در خصوص ماده 138 قانون مالیات های مستقیم اظهار نظر کرده است در صورتی که معافیت مورد نظر این شرکت مشمول ماده 132 قانون مالیات های مستقیم است و با عنایت به این که استفاده و بهره مندی از معافیت مالیاتی مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم منوط به گواهی یا اظهار نظر دفتر معاونت فنی سازمان یا مدیران کل امور مالیاتی استان ها نیست هر دو بخشنامه فوق الذکر از این حیث محل ایراد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است. زیرا بهره مندی استفاده و همچنین شمول یا عدم شمول مودی از معافیت مقرر در مواد مذکور در روند تشخیص درآمد مشمول مالیات از سوی واحد امور مالیاتی قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت از تاریخ صدور آن مورد استدعاست. قبلا از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارد.»
متن دستورالعمل های مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
دستورالعمل شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386
ادارات کل امور مالیاتی
ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم
«به منظور ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت گواهی های مربوط، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست مودیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت های مقرر برای این دسته از مودیان منوط به اظهار نظر با صدور گواهی استفاده از معافیت های مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد.»
دستورالعمل شماره 2939/200/ص- 11/02/1390
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
اصلاحیه دستورالعمل ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم
« پیرو دستورالعمل شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386در ارتباط با ساماندهی معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به انتقال دانش و تجربیات حاصل از اجرای طرح مذکور و تبیین مسائل و مقررات مربوط در قالب اظهار نظرهای به عمل آمده و دستورالعمل های صادر شده، به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکززدایی در وظایف و مسوولیت های سازمانی، از تاریخ صدور این دستورالعمل بررسی و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد مذکور به مدیران کل امور مالیاتی محول می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.
1- تشکیل دبیرخانه معافیت های مالیاتی در اداره کل.
2- تشکیل کمیته تخصصی معافیت ها با حضور سه نفر از متخصصین مالیاتی که حداقل یک نفر آن رئیس امور مالیاتی با تجربه فعالیت در بخش اشخاص حقوقی باشد.
3- کلیه مدارک و مستندات مربوط به درخواست معافیت که در چارچوب فرم ها و گزارشات موضوع دستورالعمل صدرالاشاره توسط ادارات امور مالیاتی تکمیل می گردد به دبیرخانه موضوع بند یک ارسال تا در کمیته تخصصی مطرح گردد. نظرات کمیته تخصصی به شرح فرم پیوست صورت مجلس و ضمیمه مستندات گردد.
4-گواهی امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات های مستقیم در چارچوب مقررات و دستورالعمل های صادر شده و با عنایت به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 فوق به شرح فرم های پیوست توسط مدیرکل امضاء و صادر گردد.
5- گواهی امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی در سه نسخه تنظیم گردد. یک نسخه از طرف اداره امور مالیاتی ذی ربط به مودی تسلیم و رسید اخذ شود، یک نسخه در سوابق پرونده نگهداری و نسخه دیگر به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال شود.
6- در مورد پرونده هایی که با توجه به اطلاعات ارسالی از سوی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل صدرالاشاره اظهار نظر گردیده است، چنانچه مدارک جدید از طرف شرکت ارائه گردد موضوع قابل بررسی مجدد در ادارات کل ذی ربط می باشد.
بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند دو این دستورالعمل اسامی کمیته تخصصی معافیت ها را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ صدور این دستورالعمل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال خواهند نمود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق دادنامه شماره 670- 25/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ این که بهره مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه 81099/1351/232 - 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 می باشد و همچنین دستورالعمل شماره 2939/200/ص- 11/02/1390 سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره 81099/1351/232 - 12/09/1386بهره مندی از معافیت های مقرر در مواد 132 و 138 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مغایر مواد اخیرالذکر می باشد و دو بخشنامه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند./

مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1393/08/26
شماره سند: 1343
کد سند: م/132/138/93
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  
امضا کننده: معاون قضایی دیوان عدالت اداری (مرتضی علی اشراقی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دیوان عدالت اداری
 ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228-1376/10/08معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
 *امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد
 ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند
 ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی
 ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران
 ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی
 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
 ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30
 ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
 ابطال بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی