بخشنامه: 211/7041/71197
چاپ مطلب

دستورالعمل اجرایی ماده 138

 

شماره: 71197/ 7041/211
تاریخ: 14/12/1381
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل  اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد:
1- بـر اسـاس مـفاد مـاده 138 اصـلاحـی، منـحصـرا شـرکـتـهـای تـعـاونـی و خـصـوصـی مـشمـول مـزایـای مـقـرر در مـاده مـزبـور مـی بـاشـند.
2- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی کـه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی و یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 اصلاحی بهره مند گردد:
1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی ذیربط به طرح توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را " در قالب طرح سرمایه گذاری معین" به وزارتخانه ذیربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد.
2-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح سرمایه گذاری و همچنین شروع و خاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد.
3-2- هزینه های " طرح سرمایه گذاری" باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد.
4-2- انجام هزینه های هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد.
5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه های مربوط به هر فصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی،هزینه های انجام شده مورد تأیید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد.
6-2- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد.
7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه گذاری، حداکثر تا چهار سال می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعداز آن قابل اعمال خواهد بود.
8-2- طرح حداکثر ظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری به بهره برداری برسد.
3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهارسال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود.
4- نظر به اینکه سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا ترازنامه و حساب وسود و زیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود.
5- چنانچه مودی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده و سود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الرأس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایرشرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد.
6- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول معادل مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیاتها، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به میزان 5/2درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد.
7- رسیدگی به هزینه های اجرایی طرح یا طرحهای سرمایه گذاری و احراز آن در قالب طرح سرمایه گذاری معین، ارایه شده از طرف مودی مالیاتی بعهده ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود.
8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده و از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی عملکرد سال 1380 و سالهای قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررات ماده 138 و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود.
9- جهت روشن شدن بیشتر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده اصلاحی یاد شده در فرض های مختلف به شرح زیر محاسبه می شود:
شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84- 1381 به وزارت صنایع و معادن ارایه و در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد:
                                                                                                                                          (ارقام میلیارد ریال)
 
1381
1382
1383
1384
جمع
هزینه طبق طرح مصوب
2000
3000
1500
3000
9500
هزینه انجام شده طرح
3000
1500
2000
3000
9500
سود مشمول مالیات ابرازی
2500
2000
(1500)
4500
-
 
 
برای محاسبه مالیات
1- 9- عملکرد سال 1381،چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50درصد به شرح زیر می باشد.
/312= 25%×50%×2500
 
2- 9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ضمنا مبلغ 500 میلیارد از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود.
250= 25%×50%×(500+1500)
 
3- 9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده (138) استفاده نمایند.
4- 9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می تواند مبلغ 1500ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیات بهره مند شود.
 
     5/562= 25%×50%×( 1500÷3000)
 
 
عیسی شهسوارخجسته
 
 
 
این بخشنامه بر اساس دستورالعمل شماره33188/200 مورخ 20/11/1389 منسوخ گردید.

مواد قانونی وابسته
 
ماده 138 - حذف شد. (1)

1.به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، م...
 
ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر...

تاریخ سند: 1381/12/14
شماره سند: 211/7041/71197
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 دستورالعمل در خصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی توسط سازمان حسابرسی
 *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 *ماده 138 و تبصره آن در خصوص سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی
 *تعیین فاصله از مرکز شهرها
 *در مورد معافیت تمام سود ویژه شرگکتهای برق منطقه ای و …
 بخشنامه در خصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه
 دستورالعمل اجرایی ماده 138
 بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
 *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
 *فعالیتهای معدنی مستلزم اجازه از معادن و فلزات است
 بخشنامه در خصوص واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند
 *مالیات ذخیره طرح توسعه
 ضوابط اجرایی تبصره 3و10سال معافیت انتقال کارخانه های در محدوده 120کیلومتری تهران
 *شرایط ذخیره و مشمول تاسیسات ایرانگردی و دفاتر مسافرتی
 *بخشنامه در خصوص تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی