بخشنامه: 30/4/13341/48078
چاپ مطلب

*فروش داراییهای قابل استهلاک

 

شماره:48078/13341/4/30
تاریخ: 23/10/1369
پیوست:
 
اداره کل مالیات برشرکتها بقراراطلاع بعضی ازحوزه های مالیاتی درارتباط بافروش دارائی قابل استهلاک درموارد تشخیص علی الراس ، اقدام به برآورد ارزش فروش نموده ، مابه التفاوت ارزش دفتری وارزش برآوردی رابعنوان یکی ازاقلام درآمدمحسوب وچنانچه ارزش دفتری مشخص نباشد بهای تعیین شده راعینا" درآمد مشمول مالیات تلقی مینماید، لذادراین باره نکات زیرراکه به تایید هیات عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است برای اجراء به ماموران مالیاتی متذکرمیگردد. الف ) درصورت قبول دفاتر،حسب مورد باستناد بند 5 ماده 125قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی وبند 5 ماده 149قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش بعنوان زیان وچنانچه میزان فروش بیش از ارزش مستهلک نشده دارائی باشد، مابه التفاوت آنهابعنوان سود درحساب و زیان سال مربوط منظورخواهدشد. ب ) درصورت رد دفاتروتعیین بهای فروش دارائی براساس تحقیقات معموله ،احتساب عین فروش یا ما به التفاوت فروش وارزش مستهلک نشده آن بعنوان سودیازیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین ماده 128و ماده 29 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 ومادتین ماده 152و ماده 153قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باید با انتخاب قرینه واعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد حاصل ازاین ممرنموده وچنانچه مجموعه ضرایب موجودفاقد ضریب مالیاتی ازاین حیث باشد برابرتبصره 3 ماده 154قانون اخیرالذکرضریب مورد نظرتوسط هیات حل اختلاف مالیاتی محل باعنایت به مشخصات دارائی فروش رفته وسایرجهات تعیین خواهدگردید. پ ) درتعیین درآمدهای مورد بحث اولا" ماموران تشخیص یاکارشناسان وحسابرسان مربوط مکلفند برای بدست آوردن فروش واقعی دارائیهاتحقیقات کافی بعمل آورند وازبرآورد غیرعادلانه بانظرورای ودلخواه خود بپرهیزد ثانیا" کمیسیونهاوهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعیین کننده ضرایب شایسته است بمنظوررعایت عدالت مالیاتی باتوجه به واقعیت نسبت به تعیین ضرایب اقدام نمایند.
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 ماده 149- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یا...
 ماده 152 - حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده
 
ماده 153 - حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/...
 
ماده 154 - حذف شد . (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصو...
 
ماده 125 ـ انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.


...
 ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق ‌مقررات این فصل...
 
ماده 29- حذف شد . (1)

1 . به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/13...

تاریخ سند: 1369/10/23
شماره سند: 30/4/13341/48078
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (احمد حسینی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی
 *فروش داراییهای قابل استهلاک
 *در خصوص استهلاک صنف آب و برق
 *کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات
 *سود و کارمزد مربوط به خرید دارایی
 *هزینه نرم افزاری کامپیوتری
 *هزینه های تاسیس و قبل از بهره برداری بایستی ده سال مستهلک گردد
 *هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده قابل قبول است
 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-04-1394
 ابلاغ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی­ها و هزینه­ های تأسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک­ پذیر (موضوع مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394)
 ابلاغ ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394)
 درخصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت های سرمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های سرمایه پذیر
 ابلاغ متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی (موضوع ماده 149 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394)
 انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی