ایین نامه: 46754/ت438هـ
چاپ مطلب

*آیین نامه ماده 165

 

شماره: 46754/ت 438هـ
تاریخ: 05/05/1368
پیوست:
 
هیات وزیران درجلسه مورخ 30/3/1368 بنابه پیشنهادشماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/8/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی ،آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 رابه شرح زیرتصویب نمودند.
 
 
" آئین نامه اجرائی ماده 165قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 موضوع کسر خسارات وارده
از درآمدمشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح "
 
ماده 1 - درموردمودیانی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دفاترنگهداری مینمایند ودرآمد مشمول مالیات آنان ازطریق رسیدگی به دفاترواسنادومدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرردرفصل هزینه های قابل قبول واستهلاکات قانون یادشده تعیین واز درآمدمشمول مالیات آن سال وسالهای بعدقابل کسرخواهدبود. تبصره 1- درمواردی که زیان سالهای قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکوردراین ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسرازدرآمد مشمول مالیات خواهدبود. تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله درموردخسارت وارده موضوع این ماده کمیسیونهای مقرردرموارد3و4 این آئین نامه حسب موردمی باشند. ماده 2- در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط ازطریق علی الراس تشخیص داده میشودخسارت وارده طبق مقررات مواد3و4و5این آئیننامه تعیین وازدرآمدمشمول مالیات آن سال وسالهای بعدقابل کسرخواهدبود. ماده 3- درمواردی که خسارت به یک منطقه ازکشور واردگردد0 الف - چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک بخش باشدمیزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یکنفرنماینده اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان ویکنفرمعتمدمحل به انتخاب ومعرفی شورای بخش ودر غیاب شورای مزبوربه انتخاب ومعرفی دادستان استان تعیین واعلام خواهدشد. ب - چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک شهرباشدمیزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب ازیک نفرنماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی ، یک نفرنماینده نماینده فرماندارمحل ویکنفرنماینده دادستان استان تعیین واعلام خواهدشد. ماده 4 - در مواردی که خسارت به مودی یامودیان خاصی واردگردد میزان خسارت توسط کمیسیونی مرکب ازیک نفرنماینده وزارت اموراقتصادی ودارائی ، یک نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران درتهران و در شهرستانهادرصورت عدم وجودشعبه یانمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران ویک نفرقاضی دادگستری درتهران به انتخاب ومعرفی وزارت دادگستری ودر شهرستانهابه انتخاب ومعرفی رئیس دادگستری محل تعیین واعلام خواهدشد. ماده 5 - مودی مکلف است ظرف شش ماه ازتاریخ وقوع حادثه وسانحه درخواست خود راهمراه بامدارکی که دراختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید،حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی ومدارک ارائه شده رابه کمیسیونهای مذکوردرمادتین 3و4مذکورحسب موردارسال داردوکمیسیونهای یادشده حداکثرظرف شش ماه بابررسی اسنادومدارک ارائه شده واطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده راتعیین واعلام نمایند. تبصره 1 - دعوت ازمودی جهت حضور درکمیسیونهای فوق الزامی است وعدم حضوروی درجلسه مانع رسیدگی واعلام نظرکمیسیون نخواهدبود. تبصره 2 - نظرکمیسونهای مزبوربه اکثریت مناط اعتباراست . ماده 6- درمواردی که خسارت وارده به یک منطقه ازکشورباشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره اموراقتصادی دارائی بنماید کمیسیونهای مقرردرماده 3 این آئین نامه طبق مقررات ماده 5 وتبصره های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی ونسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهندنمود. ماده 7 - در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مودی موضوع منابع فصلهای دوم وچهارم وپنجم ازباب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشدحسب موردازدرآمدمشمول مالیات منابع مربوط درآن سال و سالهای بعدقابل کسراست ودرصورت ترک شغل خسارت وارده ازدرآمدمشمول مالیات سایرمنابع درآمدباب مذکورقابل کسراست .
 
 
میرحسین موسوی
نخست وزیر
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر ...

تاریخ سند: 1368/05/05
شماره سند: 46754/ت438هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: نخست وزیر (میر حسین موسوی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 68/05/05
 *آیین نامه ماده 165
 اصلاح عبارتی در آئین نامه 46754
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی