رای شورا: 30/4/12353
چاپ مطلب

*تمدید پروانه

 

شماره :12353/4/30
تاریخ :29/10/1371
پیوست:
 
دفتر فنی مالیاتی
 طی گزارش شماره 2555 -5/30 - 11/8/71 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی ها عقیده دارند، کارت شناسایی ، موافقت اصولی و یاپروانه بهره برداری و امثال آنها نیز عرفا پروانه کسب یا کار تلقی میشود لذا باید برای صدور یاتجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 در هیات عمومی شورای عالی ما لیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. نظر به اینکه در ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/71 به عناوین " کارت بازرگانی " و " پروانه کسب یا کار" تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر بمواردی است که مراجع ذیربط نسبت بصدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص " کارت بازرگانی " یا پروانه کار " یا " پروانه کسب " اقدام می نمایند و لذا مراجع صادر کننده اوراقی با عناوین " موافقت اصولی " ، " کارت شناسایی " و یا " پروانه بهره برداری " و امثال آنها بلحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می باشد مشمول حکم ماده 186اصلاحی نخواهند بود.
 
محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر  مجید میرهادی-  محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  رضا زنگنه - محمد رزاقی-  محمد علی سعیدزاده.
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا...

تاریخ سند: 1371/10/29
شماره سند: 30/4/12353
وضعیت سند: -
امضا کننده: شورای عالی مالیاتی (شورای عالی مالیاتی )

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر رای شوراها
 *تمدید پروانه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی