دستورالعمل: 230/10261/ص
چاپ مطلب

فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده

 

شماره:10261/230/ص
تاریخ:02/04/1389
پیوست:دارد
 
 
دستورالعمل
 
کد:
516
89
219
م
 
 
مخاطبین/
ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی.....
موضوع
فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده
پیرو دستورالعمل شماره 69770 مورخ 17/7/1387 موضوع «تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی»، نظر به اینکه استفاده از فرم مذکور جهت سـابقه عمـلکردهـای فـاقد بدهی از ضروریات پرونده های دائم برای پروژه «مدیریت پرونده مالیاتی» می باشد لذا بر اساس نظرات دریافتی از ادارات کل امور مالیاتی و به منظور تسهیل مراحل اجرای کار تغییراتی در فرم پیوست بخشنامه مذکور انجام پذیرفته، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت اجرای بهینه و سریع پروژه فوق، از فرم جدید استفاده و به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- واحد مالیاتی برای هر عملکرد از پرونده های مالیاتی بر درآمد که فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، یک فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» (صفحه اول و دوم پیوست) را تکمیل نموده و با تأیید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط، به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده های دائمی مربوط ضبط نمایند.
2- در خصوص عملکردهای 82 و قبل از آن با توجه به عدم امکان رسیدگی مـالیات مـتمم در صـورتیـکه پرونده مالیاتی دارای مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی باشد، نیازی به تکمیل فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» برای عملکردهای مندرج در مفاصاحساب مذکور نمی باشد، ولی می بایستی مفاصاحساب موضوع ماده 235 ق.م.م در پرونده دائم نگهداری شود.
3- عملکردهای پرونده های مالیات بر درآمدی که به شرح فوق برای آنها فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشند به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.
توضیح اینکه:
برای عملکردهایی از پرونده های مالیاتی که قبلا فرم «خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی» موضوع بخشنامه 69770 مورخ 17/7/87 تکمیل شده است، نیازی به تنظیم فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد پرونده های فعال» جدید نمی باشد و فرم بخشنامه مذکور کماکان در پرونده دائم نگهداری شود.
مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این دستورالعمل به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
بخشنامه ها ودستورالعمل ها منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
شماره:69770
تاریخ:17/07/1387
پیوست: 
دستورالعمل
 
کد:
536
87
-
م
 
 مخاطبین/ ذینفعان
اداره کل امور مالیاتی....
موضوع
تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی
نظر به اینکه فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از فرم های مهم تعریف شده در پروژه مدیریت پرونده مالیاتی می باشد و بنابر ضرورت می بایست اطلاعات فرم مذکور از طریق واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استخراج و به عنوان مستندات اطلاعات خلاصه وضعیت پرونده های جاری هر عملکرد در پرونده دائمی نگهداری شود بنابراین مقرر می شود ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- واحدهای مالیاتی پرونده های مالیاتی را که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(منبع اشخاص حقوقی/ صاحبان مشاغل) و مالیات متعلقه و جرائم آن نیز توسط مودی مالیاتی پرداخت شده است و پرونده مالیاتی فاقد هر گونه بدهی مالیاتی می باشد، اطلاعات فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی بابت هر عملکرد به صورت جداگانه را استخراج و پس تایید(مهر و امضاء نمودن) کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط به عنوان مستندات جاری هر عملکرد در پرونده دائمی مربوط ضبط می نماید:
2- برای پرونده های مالیاتی که قبلا خلاصه وضعیت مالیاتی و یا مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر فقدان بدهی مالیاتی صادر شده، نیازی به تنظیم خلاصه وضعیت مذکور نمی باشد و واحد مالیاتی می بایستی یک نسخه از آن را در پرونده دائمی پرونده مربوط نگهداری نماید.
3- واحدهای مالیاتی آندسته از پرونده هی مالیاتی که مراحل قانونی قطعیت آن طی شده(اعم از اشخاص حقوقی/صاحبان مشاغل) ولی مالیات متعلقه توسط مودی مالیاتی پرداخت یا ترتیبات پرداخت آن داده نشده است ملزم می باشند پس از انجام مراحل قانونی، پرونده مالیاتی را به واحد وصول و اجراء ارسال نماید.
4- پرونده های جاری مالیاتی که به شرح فوق برگ خلاصه وضعیت پرونده و یا مفاصاحساب مالیاتی تنظیم شده و فاقد بدهی مالیاتی می باشد به محل بایگانی پرونده های راکد منتقل شوند.
5- ادارات کل امور مالیاتی موظف می باشند در اجرای بند(1)فوق، فهرست پرونده های فاقد بدهی را استخراج و در پایان هر ماه فهرست مربوطه را جهت سیر مراحل امحاء به مدیریت دفتر رئیس کل و امور بین الملل سازمان اعلام نمایند.
6- بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخشنامه به عهده مدیران کل ادارات امور مالیاتی می باشد.
برای آندسته از پرونده های مالیاتی که تعداد قبوض پرداخت مالیات آنها زیاد بوده و در قسمت ترتیب پرداخت و تصفیه، فرم خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقوقی(برای هر عملکرد قطعی) امکان درج آنها وجود ندارد، فهرست قبوض پرداخت به شرح جدول ضمیمه فرم مذکور تهیه شود.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر: معاونت عملیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):ندارد
 
 
 
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...

تاریخ سند: 1389/04/02
شماره سند: 230/10261/ص
کد سند: م/219/1389/516
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: معاون عملیاتی (محمود شکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 تشکیل گروههای رسیدگی در اجرای مواد 28و 29 آیین نامه 219 و اعلام برنامه زمانبندی
 دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال
 رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشاغل عملکرد سال 1387
 نسخه برداری الکترونیکی اوراق پرونده های مالیاتی جای و دائم اشخاص حقوقی(با اولویت پرونده های دائم و آخرین عملکرد جاری مالیات بر درآمد)
 ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م
 دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل
 دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل
 ارائه رسید به مودی در همان روز دریافت مدارک
 فرم«خلاصه پرونده مالیات بر درآمد مشاغل/ اشخاص حقیقی پرونده های فعال» موضوع پروژه مدیریت پرونده
 تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل
 الحاق یک تبصره به ماده 29 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 الحاق یک تبصره به ذیل ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 تفویض اختیار در خصوص رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده (29) مالیات و عوارض ارزش افزوده
 نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری
 پیرو دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی