ایین نامه: 200/6609
چاپ مطلب

اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

شماره:6609/200

تاریخ:31/03/1391

پیوست:

بخشنامه

 

017

91

ماده 219

م

 

مخاطبین/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان

موضوع

اصلاحیه ماده 42 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

بر اساس پیشنهاد شماره 817/200 مورخ 26/1/91سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وریر محترم امور اقتصادی و دارائی،ماده 42 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ می گردد.

ماده 42 اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکا با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده186قانون مالیاتهای مستقیم مشترکا با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی ماده42:در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء:ازتاریخ ابلاغ بخشنامه

مدت اجراء: نا محدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

بخشنامه های منسوخ:

لطفا"هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967085بادفتر تشخیص وحسابرسی مالیاتی مطرح وپیگیری نمائید.

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود ...

تاریخ سند: 1391/03/31
شماره سند: 200/6609
کد سند: م/219/1391/017
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 اصلاحیه آئین نامه اجرایی در خصوص عناوین شغلی
 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
 اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح ماده 48 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م
 اصلاحیه ماده 33 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاح آئین نامه موضوع ماده 219 در خصوص تفویض اختیار به سرممیزین جهت تعدیل مالیات
 اصلاحیه ماده 42آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن
 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی