بخشنامه: 211/6709/12904
چاپ مطلب

نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده 95

 

شماره: 12904/6709/211
تاریخ: 10/12/1382
پیوست:
 
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان  
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفترخدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی امور اقتصادی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
ضوابط اجرایی مشمولین بند(ج) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به انضمام فرم های شماره یک و دو در خصوص نحوه تهیه صورتهای خلاصه درآمد و هزینه ماهانه و صورت خلاصه وضعیت سالانه مشمولین بند فوق الذکر که از ابتدای عملکرد سال 1383 به بعد قابل اعمال و اجراست به پیوست ابلاغ می گردد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی و نیز راهنمایی مودیان مالیاتی , توضیحات لازم را در رابطه با الزام رعایت مقررات مذکور به مشمولین ذیربط یادآوری نمایند.
 
 
 
عیسی شهسوارخجسته
 
 
 
 
ضوابط اجرایی مشمولین بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 
کلیه صاحبان مشاغل مشمول بند(ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه (دفترمشاغل) نمی باشند, مکلفند خلاصه درآمد و هزینه های هر واحد شغلی خود را به طور جداگانه و براساس ضوابط ذیل و فرم نمونه شماره (1) به تفکیک هر ماه درج و نگهداری نمایند:
1- جمع فروش کالای هرماه را در پایان همان ماه در ستون ” فروش کالا “ و جمع درآمد بابت ارائه خدمات را در ستون ” درآمد خدمات “ درج نمایند.
2- جمع خرید کالاهای مربوط به فعالیت شغلی هر ماه را در پایان همان ماه در ستون ” خرید کالا “ درج نمایند.
3- جمع هزینه های مربوط به فعالیت شغلی هرماه در پایان همان ماه در ستون ” هزینه “ درج نمایند, هزینه های فوق شامل موارد زیر خواهد بود:
1-3- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شامل حق بیمه سهم کارفرما نیز خواهد بود.
2-3- مخارج سوخت , برق , آب و مخابرات و ارتباطات .
3-3- اجاره محل فعالیت شغلی در صورتی که محل اجاری باشد.
4-3- هزینه بیمه مربوط به عملیات و دارایی شغلی مودی .
5-3- هزینه های بازاریابی , تبلیغات و نمایشگاهی .
6-3- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل فعالیت در صورتی که ملکی باشد.
7-3- هزینه ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.
8-3- هزینه حمل و نقل.
9-3- سایر هزینه ها که مربوط به تحصیل درآمد شغلی مودی باشد.
10-3- هزینه هایدرمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و مادر و برادر و خواهد تحت تکفل مودی و همچنین حق بیمه عمر و بیمه های درمانی پرداختی بر اساس شرایط ذکر شده درماده 137قانون مالیاتهای مستقیم .
4- پس از تنظیم فرم شماره (1) در پایان هر ماه اسناد و مدارک مثبته کافی همان ماه را به ترتیب تاریخ ضمیمه فرم نموده و پس از امضاء فرم مذکور , آن را نگهداری نمایند.
5- در پایان هر سال مالی اطلاعات مندرج در فرمهای ماهانه را در صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه (فرم شماره 2) درج و نگهداری و یک نسخه از آن را پس از امضاء به همراه اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نمایند.
6- صاحبان مشاغل مزبور مجاز می باشند برای محاسبه و زیان خود در هر سال مالی یکی از روشهای زیر را در رابطه با موجودی کالای پایان دوره انتخاب و به مورد اجراء گذارند , مشروط به اینکه در سالهای بعد روش انتخابی تداوم داشته باشد و مراتب را نیز به همراه اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
1-6- مودیان الزامی به شناسایی و ارزیابی موجودی کالاهایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را نخواهند داشت . در این صورت سود و زیان هر سال به شرح فرمول زیر محاسبه می گردد.
 =سود (زیان )[ (هزینه ها+خرید کالا )- (درآمد خدمات +فروش کالا)] 
2-6- مودیان می توانند , موجودی کالاهای که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را براساس قیمت تمام شده خرید ارزیابی نمایند . در این صورت موجودی کالاهای ارزیابی شده پایان سال مالی به عنوان موجودی کالای اول سال بعد منظور خواهد شد و سود و زیان هر سال به شرح فرمول زیرمحاسبه می گردد.
[موجودی کالای اول سال + هزینه ها + خرید کالا) - (موجودی کالای پایان سال + درآمدخدمات +فروش کالا)]= سود(زیان)
7-اشخاص یاد شده مکلفند در صورت درخواست کتبی اداره امور مالیاتی یا ماموران مالیاتی مربوط حسب مورد اسناد و مدارک فعالیت شغلی خود را جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات ارائه نمایند.
تذکر مهم: از آنجا که برخورداری از معافیت موضوع ماده 101قانون مالیاتهای مستقیم (معافیت پایه ) از عملکرد سل 1382 به بعد , منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. لذا تاکید می شود مودیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خو در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.
 
 
 
صورت خلاصه درآمد و هزینه در                        ماه سال         13
نام و نام خانوادگی:                                       نام واحد شغلی:                                   نوع فعالیت:
 
فرم شماره (1)
 
جمع فروش کالا
جمع درآمد خدمات
جمع خرید کالا
جمع هزینه
ملاحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            امضاء
 
صورت خلاصه درآمد و هزینه در سال      13
نام و نام خانوادگی:                                       نام واحد شغلی:                                   نوع فعالیت:
 
 
 
 
ردیف
نام ماه
فروش کالا
درآمد خدمات
خرید کالا
هزینه ها
1
فروردین
 
 
 
 
2
اردیبهشت
 
 
 
 
3
خرداد
 
 
 
 
4
تیر
 
 
 
 
5
مرداد
 
 
 
 
6
شهریور
 
 
 
 
7
مهر
 
 
 
 
8
آبان
 
 
 
 
9
آذر
 
 
 
 
10
دی
 
 
 
 
11
بهمن
 
 
 
 
12
اسفند
 
 
 
 
جمع
 
 
 
 
 
                                                                                                                         امضاء:
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 
ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال ...
 
ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم ...

تاریخ سند: 1382/12/10
شماره سند: 211/6709/12904
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95
 نحوه استفاده از دفاتر درآمد وهزینه صاحبان مشاغل موضوع بند«ب» ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم
 فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف
 *مالیات شغلی وسائط نقلیه
 *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 پذیرش هزینه های اشخاص حقیقی که دراجرای احکام مقرر در برنامه سوم پرداخت می شود بدون قید شرط وعدم ارتباط موضوع به قبولی دفاتر یا علی الراسی آن
 بخشنامه به ثبت اسناد مبنی بر پلمپ دفاتر برای اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95
 نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 معافیت ماده 101در سال 83به مشاغل بند ج که اظهارنامه نداده اند داده بشود
 نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی
 تعیین مالیات مشاغل وصاحبان وسایط نقلیه عمومی بانظر تحادیه صنف
 *بخشنامه در خصوص استاندارد کردن رسیدگی و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل …
 بخشنامه در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…
 اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 *لزوم اخذ مجوز جهت تعیین سیستم نگهداری حسابها
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی