دستورالعمل: 2795
چاپ مطلب

اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام

 

شماره:2795
تاریخ:13/02/1389
پیوست:دارد
 
 
دستورالعمل
 
009
88
ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
احـتـرامـا نـظـر بـه ایـنکه برخـی از مـودیان به هـنـگام ورود اطـلاعات در سـامـانه مـالیـات بر ارزش افزوده اشتباهاتی داشته اند که نیازمند اصلاح می باشد. لذا به منظور تسریع در انجام رویه های اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بهره مندی بیشتر از سامانه الکترونیکی، امکان اصلاح برخی اطلاعات ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان محترم و ادارات کل فراهم گردیده است که نحوه اصلاح و سطوح دسترسی به شرح ذیل تعیین می گردد.
1- اصلاح ثبت نام
1- 1اصلاح توسط مودیان مالیات بر ارزش افزوده
به منظور تسهیل اصلاح اطلاعات مودیان،امکان اصلاح بخشی از آیتم های فرم ثبت نام از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده(evat.ir)، " اصلاح اطلاعات ثبت نام"  در صفحه اصلی سایت برای مودیان محترم فراهم گردیده است که با اصلاح اطلاعات،اطلاعات قبلی در سیستم حفظ خواهد شد ولی ملاک عمل آخرین اطلاعات اصلاحی خواهد بود.
1-2 اصلاح توسط ادارات کل امور مالیاتی
با توجه به عدم امکان اصلاح برخی آیتم های فرم ثبت نام توسط مودیان مالیاتی،این امکان برای کاربران ادارات کل امور مالیاتی از طریق فرم مخصوص اصلاح اطلاعات مذکور در بخش مدیریت عملیات سامانه مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردیده است که شامل:
1- استان/شهرستان/شهر در بخش " مشخصات اصلی" فرم ثبت نام
2- (دلایل مشمولیت) و مبالغ فروش در بخش "ثبت نام"
3- میزان فروش معاف در بخش " معافیت و استرداد" می باشد.
لازم به ذکر است ثبت نتایج رسیدگی مبنی بر مشمولیت مراحل اول تا سوم که در قالب فرم های(18)،(19) و (20) موضوع بخشنامه شماره 1231 مورخ 25/1/1389 که توسط ادارات کل به دفتر نظارت بر اجرا و دفتر توسعه سامانه ها این معاونت اعلام می گردید،از این پس توسط ادارات کل قابل اعمال از طریق سامانه خواهد بود.
شایان ذکر است به منظور اصلاح موارد فوق مودیان مالیات بر ارزش افزوده می بایست با اداره کل مربوطه مکاتبه نمایند و در خصوص اصلاح سایر موارد و عدم مشمولیت تا اطلاع ثانوی مکاتبات از طریق ادارات کل با معاونت مالیات بر ارزش افزوده انجام گیرد.
 
2- تعریف کاربران با 4 سطح دسترسی متفاوت
به منظور دسترسی مدیران کل،معاونین با روسای امور مالیاتی، واحدهای حسابرسی و خدمات مودیان به گزارشات و ثبت اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت خود،4 سطح کاربر تعریف گردیده است که میزان دسترسی آنها طبق جداول پیوست خواهد بود.
بنابراین با توجه به فعال سازی بخش اصلاحات توسط ادارات کل، از تاریخ 15/3/89 امکان استفاده از نام کاربر قبلی از سیستم حذف خواهد شد.مقتضی است که ادارات کل از تارخ 18/2/89 لغایت تاریخ 29/2/89 جهت دریافت پاکت های رمز فوق الذکر(سطوح کاربری جدید) با معرفی نماینده اقدام نمایند.
ضمنا به منظور تسریع در انجام امور،دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده هر گونه راهنمایی و پاسخگویی به کاربران محترم در مورد این دستورالعمل می باشد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر توسعه سامانه ها
تلفن:83271008- 021، 83271055،021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
نسخه های پیوست بخشنامه  داخلی و غیر مرتبط میباشد.
 
 
شماره:1231
تاریخ:25/01/1389
پیوست:
 
بخشنامه
 
002
88
ماده«25» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده
پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8/4/1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط  فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مودیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:      2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:83271068- 021، 83271072- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
شماره:8470
تاریخ:08/04/1388
پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
باسلام
احتراما، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم  رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:
ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند.
در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:
1. در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مودیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفا در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مودی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.
2. ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مودی به شرح بند «1» فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مودی به شرح زیر اقدام نمایند:
- پروانه(های)کسب/فعالیت/بهره برداری
- روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)
- اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385(به منظور بررسی روند و میزان معاملات مودی در سنوات گذشته)
- اوراق تشخیص و قطعی(در صورت صدور)مالیات عملکرد سال 1386
- اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387(به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)
- بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مودی(حسب مورد)در سالهای 86 و 87
- بازدید از محل(های)فعالیت و کسب مودی(به منظور بررسی موضوع فعالیت مودی)
 
شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مودی ابلاغ می گردد.
ضمنا در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مودیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مودی ضروری خواهد بود.
 
ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مودیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمنا ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.
 
 
نادر آریا
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1389/02/13
شماره سند: 2795
کد سند: ال/ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده/1388/009
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاونت مالیات بر ارزش افزوده (محمـــد قاســـم پناهــی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
 عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض
 فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
 اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
 آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391
 تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده
 دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام
 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی