دستورالعمل: 200/93/533
چاپ مطلب

دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه

 

شماره:533/93/200
تاریخ: 8/9/1393
پیوست:
 
دستورالعمل
 
533
93
قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
مخاطبین/ ذینفعان
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع
دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروشهای پارچه
پیرو بخشنامه شماره 56/93/200 مورخ 13/5/1393و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و رفع ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی، درراستای اجرای صحیح مقررات موارد ذیل را مقرر میدارد :
1. بنکداران، عمده فروشان پارچه موضوع ردیف (8) بند الف ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول فراخوان اطلاعیه مرحله دوم نظام مالیات برارزش افزوده میباشند. لذا مکلف به رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ شمول (1/7/1388) خواهند بود .
2. به موجب بخشنامه شماره 56/93 /200 مورخ 13/5/1393که مقرر میدارد: « نظر به اینکه مطابق ردیف (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای یاد شده صرفا «بنکداران، عمده فروشها وصاحبان انبارها» در زمره صاحبان مشاغل بند (الف) ماده (95) قانون پیش گفته تصریح گردیدهاند و ذکری از طاقه فروشان پارچه نگردیده است و از آنجائی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طاقه فروشی پارچه وعمده فروشی پارچه رسته جداگانه تعیین نموده و اتحادیههای صنفی ذیربط نیز بر این اساس در پروانههای کسبی صادره (که مبنای تشخیص تفاوت عمده فروشان از طاقه فروشان میباشد) فعالیت هریک از آنان را به تفکیک احصاء مینمایند. لذا طاقه فروشان پارچه که در پروانه کسبی آنها عبارت طاقه فروش تصریح گردیده در عداد صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) اصلاحی قانون مذکور محسوب میگردند.» علیهذا با توجه به اینکه در گذشته طاقه فروشان به اعتبار شمول جزء (8) بند (الف) ماده (96) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول اجرای فراخوان قانون مالیات برارزش افزوده تلقی گردیدهاند در حالیکه به موجب بخشنامه صدرالاشاره نامبردگان از شمول بند مذکور خارج و در زمره مودیان بند (ج) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم احصاء شدهاند، لذا با عنایت به حکم ماده (18) قانون مالیات برارزش افزوده و ترتیبات مقرر اجرایی قانون یاد شده، مادامی که با قید نام، صنف مذکور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشوند; مشمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده محسوب نخواهند شد و طبعا تکلیفی در خصوص ثبت‌‌نام و ارائه اظهارنامه و وصول مالیات و عوارض به عنوان مودیان این نظام مالیاتی نخواهند داشت.
3. درخصوص مودیان مذکور در بند (2) فوق که قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته و برای آنها برگ مطالبه مالیات صادر گردیده ، با توجه به عدم شمول اجرای قانون وهمچنین عدم شمول مالیات وعوارض ، درصورت اعتراض مودی وطرح پرونده درادارات امور مالیاتی ومراجع دادرسی مالیاتی ، روسای امور مالیاتی ونمایندگان هیأتهای حل اختلاف ، درچارچوب مقررات مکلف به ورود به مانحن فیه بوده وباعنایت به عدم شمول تکالیف قانون نسبت به اینگونه مودیان، بر همین اساس رأی مقتضی صادر نمایند. ضمنا پروندههایی که قبلا مراحل قطعیت آنها طی گردیده به همین ترتیب در مراجع دادرسی مقرر در قانون، در چارچوب مقررات قابل طرح و اصدار رأی خواهدبود.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
 
علی عسکری
 
 
دامنه کاربرد:
 1- داخلی: * 2-خارجی: *
مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
تلفن: 88805106
تاریخ اجراء:
مدت اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
حوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا...
 ماده 96- حذف شد. (1)

1.به موجب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394­ ماده (9...
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1393/09/08
شماره سند: 200/93/533
کد سند: ال/قانون ماليات بر ارزش افزوده/93/533
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 چگونگی اخذ اظهارنامه ی مالیاتی مشاغل بندج ماده ی95 قانون مالیاتهای مستقیم
 پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م
 اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1389 اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل،اجاره املاک
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف و ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستور العمل خود اظهاری اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 دستور العمل خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای انجمن صنفی تولـید کنندگان کـفش ماشینی ( مشمولین بند های الف و ب ماده 95 )در اجرای ماده 158 ق.م.م
 تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
 دستور العمل خود اظهاری اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکردسال1389
 دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران دراجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1389
 نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل
 تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی