دستورالعمل: 200/93/539
چاپ مطلب

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شماره:539/93/200

تاریخ: 18/12/1393

پیوست:

 

دستورالعمل

 

539

93

ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی استانها

ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامههای شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388 و 30392 مورخ 18/12/1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال 1394 صدور گواهینامه مذکور صرفا از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکانپذیر خواهد بود.

·      شرایط صدور گواهینامه ثبتنام

1.    ثبتنام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  ;

2.    درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده;

3.    راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392;

4.    ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است;

5.    پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.

·      نحوه صدور گواهینامه ثبتنام توسط واحدهای خدمات مودیان

1.    مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مودیان;

2.    بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان;

3.    تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی;

تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود.

4.    مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل;

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود.

5.    پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی  ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند;

6.    گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد;

7.    در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد;

 

8.    مودیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند;

9.    کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir  در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند.

          بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود.

 

علی رضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

دامنه کاربرد:

1ـ داخلی: R  2ـ خارجی:  £

مرجع پاسخگویی:

دفتر نظارت بر امور اجرایی ارزش افزوده

تلفن:  88806053

تاریخ اجراء:

ابتدای سال 1394

مدت اجراء:

نامحدود

مرجع ناظر:

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

نحوه ابلاغ:

فیزیکی

بخشنامههای منسوخ:

      

 

ن

شماره: 2815

تاریخ:05/02/1388

پیوست:

 

 

اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

ادارات کل امور مالیاتی استان ها

 

با سلام

 

احتراما، در راستای اجرای هر چه دقیق تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مودیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده،مقرر می گردد مخاطبین بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مودیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند:

1. ثبت نام مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2. تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره های مالیاتی که مودی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

3. تکمیل پرونده مودی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده

 

توجه به نکات زیر در صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است:

الف) گواهی نامه های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یکماهه صادر می شود.

ب)گواهی ثبت نام مودیان صرفا طبق فرمت پیوست تهیه و به مودیان محترم ارائه گردد.

 

با تقدیم احترام

نادر آریا

 

 

 

 

شماره: 4936

تاریخ:30/02/1388

پیوست:دارد

 

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

 

با سلام

 

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجوع، در صورت برخورداری از شرایط لازم و صلاحدید و تفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ،صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همچنین روسای محترم مالیات بر ارزش افزوده بلا مانع است.

ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتباری تا سه ماه بلا مانع خواهد بود.

 

با تقدیم احترام

نادر آریا

 

شماره: 30392

تاریخ:18/12/1388

پیوست:دارد

بخشنامه

 

 

081

88

ماده«18» قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

 

مخاطبین

روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

احتراما، پیرو بخشنامه شماره 4936 مورخ 30/2/87(موضوع صدور گواهی ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به درخواست های ادارات کل و مودیان محترم مالیاتی مبنی بر افزایش مدت اعتبار گواهی ثبت نام،بدینوسیله به منظور تکریم و تسریع در پاسخگویی مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی جهت مودیان فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده گواهی ثبت نام با مدت اعتبار یکسال و جهت مودیان دارای بدهی، گواهی ثبت نام با مدت اعتبار شش ماه (طبق نمونه پیوست)با در نظر گرفتن شرایط فراخوان های مراحل اول،دوم و سوم صادر نمایند.

 

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:        2- خارجی:

مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی

تلفن:83271067- 021، 83271066- 021

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ اجراء:

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:فیزیکی

 

     

 

 

 

 

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

بدینوسیله گواهی می گردد:

بنگاه اقتصادی با عنوان ............................... با شماره اقتصادی:................... به عنوان شخصیت حقوقی/ حقیقی با مدیریت: آقای/ خانم................ به نشانی:............................ ثبت نام خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکمیل نموده است.

شایان ذکر است مودیان مرحله ...................... در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض موضوعه از خریداران و تسلیم اظهارنامه از تاریخ..../..../....13 (به حروف) می باشند.

مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور............. می باشد.

 

 

                                                                              مهر و امضاء

 

 

یادآوری:

گواهینامه حاضر جزو اسناد و مدارک دولتی محسوب گردیده و هر گونه دخل و تصرف و همچنین جعل آن مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1393/12/18
شماره سند: 200/93/539
کد سند: ال/ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده/93/539
وضعیت سند: معتبر
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
 عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض
 فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
 اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
 آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391
 تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده
 دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام
 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی