دستورالعمل: 260/95/515
چاپ مطلب

فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده

 

شماره:515-95-260

تاریخ: 03-06-1395

پیوست: دارد

دستورالعمل

515

95

ماده «18» قانون مالیات بر ارزشافزوده

الف

 

مخاطبین

ادارات کل امور مالیاتی استانها

ادارات کل مالیات بر ارزشافزوده شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده

پیرو دستورالعمل شماره 539-93-200 مورخ 18-12-1393 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله ، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه های یادشده مشکلاتی را برای برخی از مودیان ایجاد نموده است،لذا به منظورتکریم مودیان و تسهیل درصدورگواهینامه ثبتنام مقرر می گردد:

       1.در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی،با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

       2- چنانچه مودی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه(در صورت اعلام مسئول پرونده)اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند.

     3- در مواردیکه برای پرونده مودی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح ازجمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات امورمالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سهماهه اقدام نمایند.  

     4- در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبتنام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مودیان ازنظر ثبتنام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امورمالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مودی و با اخذ تضمین لازم ازجمله چک(از حسابهای بانکی معتبر و فعال مودیان)ودرصورت عدم امکان دریافت چک، اخذتعهدپرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبتنام حداکثر سهماهه را برای این دسته ازمودیان فراهم نمایند.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذیربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد: 1ـ داخلی: * 2ـ خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی ارزشافزوده

تلفن: 88806053

تاریخ اجراء:

مدت اجراء: نامحدود

مرجع ناظر: معاونت مالیات بر ارزشافزوده

نحوه ابلاغ: فیزیکی

     

شماره:539-93-200

تاریخ: 18-12-1393

پیوست:

دستورالعمل

539

93

ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی استانها

ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامههای شماره 2815 مورخ 05-02-1388، 4936 مورخ 30-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهینامه ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ، لذا از ابتدای سال 1394 صدور گواهینامه مذکور صرفا از طریق سامانه یاد شده و با رعایت شرایط و نکات ذیل امکانپذیر خواهد بود.

شرایط صدور گواهینامه ثبتنام

1. ثبتنام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و تکمیل ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ;

2. درخواست صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده;

3. راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستیآزمایی ثبتنام به شماره 4697-260/د مورخ 01-11-1392;

4. ارائه کلیه اظهارنامههای دورههای مشمولیت مودی که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است;

5. پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و یا قطعی شده.

نحوه صدور گواهینامه ثبتنام توسط واحدهای خدمات مودیان

1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبتنام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» توسط کاربران خدمات مودیان;

2. بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان;

3. تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبتنام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی;

تذکر: مدت اعتبار گواهینامه برای مودیانی که بدهی مالیاتی خود را پرداخت نمودهاند یکسال و برای مودیانی که ترتیب پرداخت آن را دادهاند شش ماه خواهد بود.

4. مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبتنام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبتنام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغییرات درخصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبتنام یا «رد درخواست» با درج دلایل;

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبتنام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه میباشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهدبود.

5. پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبتنام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرمهای مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند;

6. گواهینامههای صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور میبایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام گردد;

7. در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبتنام وی غیرفعال و گواهینامه ثبتنام صادر شده نیز لغو میگردد. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبتنام مودی از وضعیت " تأیید شده"به وضعیت" لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبتنام صادره به صورت سیستمی لغو میگردد;

8. مودیان مربوطه میتوانند با مراجعه به نشانیwww.evat.ir بخش " ثبت نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند;

9. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبتنام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارتهای لازم را اعمال خواهند نمود.

علیرضا طاری بخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:1ـ داخلی: * 2ـ خارجی:

مرجع پاسخگویی: دفتر نظارت بر امور اجرایی ارزش افزوده تلفن: 88806053

تاریخ اجراء:ابتدای سال 1394

مدت اجراء:نامحدود

مرجع ناظر:معاونت مالیات بر ارزش افزوده

نحوه ابلاغ:فیزیکی

بخشنامههای منسوخ:

      

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1395/06/03
شماره سند: 260/95/515
کد سند: ال/ماده «18» قانون ماليات بر ارزش‌افزوده/95/515
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
 عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض
 فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
 اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
 آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391
 تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده
 دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام
 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی