دستورالعمل: 260/2729/د
چاپ مطلب

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 260/2729/د

تاریخ: 1398/06/11

دستورالعمل اصلاحی

 

260/2729/د

98

ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها

موضوع

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایند صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‌های
یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت ‌نام مقرر می‌دارد:

·     شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام

1.ثبت ‌نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir; 

2.ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده;

3.راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت ‌نام به شماره 260/4697/د مورخ 1392/11/01;

·    نحوه صدور گواهینامه ثبت ‌نام توسط واحدهای خدمات مودیان

1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت ‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت ‌نام» توسط کاربران خدمات مودیان;

2.بررسی و تأیید بندهای «1» و «3» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان;

3.تعیین و پیشنهاد نوع گواهینامه ثبت‌ نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌ نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی;

تذکر: گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط، در مرحله اول به صورت موقت حسب نوع فعالیت (تولیدی‌ها با اعتبار یکساله و خدماتی‌ها و سایر فعالیت‌ها دو دوره شش ماهه) و برای مرحله دوم به صورت دائمی فاقد محدودیت زمانی صادر خواهد شد. در همین راستا مودیانی که قبلا برای آنان گواهینامه‌های ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است حائز شرایط دریافت گواهینامه ثبت نام دائمی خواهند بود.

ضمنا صدورگواهینامه ثبت نام دائمی برای مودیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ثبت نام
می نمایند منوط به انجام تکالیف قانونی از تاریخ مشمولیت خواهد بود;

4.مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت ‌نام»
زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت ‌نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت ‌نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و تأیید صدور گواهینامه ثبت ‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل;

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌ نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه ثبت‌نام می‌باشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌ بود.

5. پس از تعیین نوع گواهینامه ثبت ‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه ثبت‌نام مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند;

6.ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به صدور گواهینامه ثبت‌ نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت‌ نام برای مودیان نخواهد بود;

 

7.چنانچه مودی ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند;

8.گواهینامه‌های صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد;

تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع می‌باشد.  

9.در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی " فاقد اعتبار" به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردد، به صورت سیستمی ثبت ‌نام وی غیر فعال و گواهینامه ثبت‌ نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌ نام مودی از وضعیت "تأیید شده"به وضعیت"لغو" تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌ نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد;

10. مودیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش " ثبت‌ نام" گزینه "درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام" از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت ‌نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است;

11. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه "بررسی اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده" از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند;

12. از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامه‌های شماره 2815 مورخ 1388/02/05، 4936 مورخ 1388/2/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعمل‌های شماره 260/93/539 مورخ 1393/12/18، 260/95/515 مورخ 1395/06/03 و 260/96/506 مورخ 1396/03/01 ملغی الاثر می‌گردد.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود .

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

دامنه کاربرد:

1-داخلی*     2- خارجی

مرجع پاسخگویی:

دفتر نظارت بر امور اجرایی ارزش افزوده   تلفن:3395568-021

تاریخ اجرا:

1398/07/01

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل...

تاریخ سند: 1398/06/11
شماره سند: 260/2729/د
کد سند: ال/18/1398/
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام
 عدم استفاده از شماره های شناسائی متفرقه به هنگام ثبت نام و پرداختی مالیات و عوارض
 فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم
 اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام
 آموزش مودیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده
 تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 تحقق برنامه عملیاتی ارزش افروده در سال1391
 تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده
 دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 راستی آزمایی ثبت‌نام نهایی مودیان جدید و همچنین مودیان ثبت‌نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر و اصلاح فرآیند ثبت‌نام
 دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مالیات برارزش افزوده طاقه فروش‌های پارچه
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده
 صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی