بخشنامه: 200/5934
چاپ مطلب

اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین

 

شماره:5934/200
تاریخ:04/03/1389
پیوست:دارد
 
بخشنامه
 
013
89
43
الف
 
مخاطبین اصلی/
ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان ......
موضوع
اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین
پیرو بخشنامه شماره 68667 مورخ 12/10/1388 نظر به اینکه طبق جزء «د» بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند (2) ردیف (5) جـدول شـماره 25 قـانون مـذکور، عـوارض سـالیانه انواع خودرو تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و خودروهای وارداتی 5/1 در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین گردیده است. به پیوست جدول اصلاحی عوارض سالیانه انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد. 
لازم به ذکر است که در اجرای مقررات تبصره ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه انواع خودروهای با عمر بیش از 10سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می یابد.
                                                                                          
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی   2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: معاونت فنی و حقوقی – دفتر خدمات مالیاتی تلفن: 39903818
 تاریخ اجراء:1/1/1389
مدت اجراء: یکسال
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ): 
 
 
شماره:68667
تاریخ:12/10/1388
پیوست:
 
بخشنامه
 
065
88
مواد 42و43
الف
 
مخاطبین اصلی/
ذینفعان
امور مالیاتی استان تهران
امور مالیاتی شهر تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان ......
موضوع
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدینوسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرند، به شرح جداول پیوست شامل; 1- بهای فروش و مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی و مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل جهت اجرا در سال 1389 ارسال می گردد:
الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
ب) مالیات، عوارض وحق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ج)در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مـذکور تـولیـد و یا بـه کـشور وارد می شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی اعلام می گردد.
د) ارزش های مندرج در جداول مربوط به خودروهای وارداتی از تاریخ درج در روزنامـه رسـمی کشور برای مدت باقی مانده سال1388 نیز قابل اجرا می باشد.
 
                                                                     علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی       2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر خدمات مالیاتی  تلفن: 39903819
تاریخ اجرا: 
15/10/1388
مدت اجرا: یک سال
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری...
 
ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به است...

تاریخ سند: 1389/03/04
شماره سند: 200/5934
کد سند: ال/43/1389/013
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (علی عسکری)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 مالیات نقل وانتقال فروش وکالتی خودرو
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
 اصلاح جدول عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین
 مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
 محول شدن وظایف مربوط به «ارزشگذاری خودرو» و «تجمیع عوارض» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی