ایین نامه: 148532
چاپ مطلب

آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 

شماره:148532/ت49737هـ
تاریخ:13/09/1392
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
 
هیئتوزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 62355 مورخ 17/7/1392معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آییننامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 
ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف- طرحها: طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392کل کشور و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها.
ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرحهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها.
ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرحها و تحویل و اهداء آنها به دستگاه اجرایی مینمایند.
د- بانک عامل: بانکها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
 
ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرحهای خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاعرسانی نماید.
تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرحهای خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعلام نماید.
 
ماده3- در صورتی که خیرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرحها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.
 
ماده4- دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید.
 
ماده5- بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین میشود.
 
ماده6-سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرحها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.
تبصره- بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرحها صورت میگیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
 
ماده7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرحها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت مینماید.
 
ماده8- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آییننامه را به تفکیک طرحهای ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و استانداریها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرحها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1392/09/13
شماره سند: 148532
وضعیت سند: -

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 *اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 70
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی