ایین نامه: 190236/ت50324ه
چاپ مطلب

آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

 

شماره:190236/ت50324هـ
تاریخ:25/12/1392
پیوست:دارد
 
 
وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئیننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آئیننامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- مددجو: مشمولان بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- زندانی شده اندو همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجددا زندانی شده اند و همچنین محکومیت های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند.
ب-ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند.
 
ماده2- به منـظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محـکومیتهای مالی غیـرکلاهبرداری به محکومله، تسهیلات قرضالحسنه مطابق ضوابط این آئیننامه پرداخت میشود.
 
ماده 3-تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

ماده4-پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض
الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت میشود.
تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائممقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد،به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
تبصره2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتیالامکان تمایل محکومله را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند.
تبصره3-خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئیننامه میتوانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفینامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئیننامه هزینه میشود.
 
ماده 5- حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است.مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به "مهر دفتر هیئت دولت" است، خواهد بود.
تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.
 
ماده 6-حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده(5) و باز پرداخت اقساط آن،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.
تبصره- حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال است.

ماده 7- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.

ماده 8- جمع کارمزد متعلقه به نسبت،به تعداد اقساط ماهانه اضافه می
شود.
 
ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط،حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده10-توزیع تسهیلات موضوع این آئین
نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شود.
 
ماده 11- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان،معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه می باشد.
 
ماده 12- بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
 
ماده 13- بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان،نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفیکننده اعلام نمایند.
 
ماده 14- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آییننامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
 
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1392/12/25
شماره سند: 190236/ت50324ه
وضعیت سند: -
دانلود پیوست
  

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 *اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 70
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

بیانیه حریم خصوصی
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی