دیوان عدالت اداری: 668
چاپ مطلب

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.

 

شماره دادنامه:668
تاریخ دادنامه:23/9/1388
کلاسه پرونده:88/650
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت کمپرسور سازی ایران.
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
 
مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسور سازی ایران(سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 20/1/1385 و 43/3 مورخ 26/2/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع عملکرد سالهای 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28/7/1387 چنین رأی صادر نموده است،طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمی تواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مـستـقیم استـفاده نمـاید. بنابـراین با عنـایت بـه مطـالب مـذکور در لایـحـه دفـاعـیه طـرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان 370- 3829 از ابـتـداء تاکـنون بـاقـی مـانده آراء مـعترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمی باشد و ایراد بینی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها  مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیده است،دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قـزوین بـه خـواسـته اعـتـراض بـه رأی شـمـاره 443/3 مـورخ 6/7/1382 هـیأت حـل اختـلاف مـالیاتی همـعرض بـه شرح دادنامــه شـماره 491 مـورخ 27/12/1386 چـنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راه اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بـوده و با تـولیـدات قــبـلی شــرکت مــطابق گــواهـیهـای اداره کـل صـنایع و مـعادن اسـتان متـفاوت بـوده با توجـه به پـروانه بهره برداری شماره 7009/13692/31 مورخ 15/1/1378 از معافیت مالیاتی می بایست برخوردار گردد،علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله می گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی منجر به صدور رأی می نماید.
 
رأی هیأت عمومی
 
الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز بنظر می رسد.ب- نظر به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر دادنامه های متعارض بـابت عـملکـرد مـالیاتـی مـودی در سـنوات 1377 الـی 1379 صـادر شـده اسـت در نتـیجه مـاده 132 قـانون مـالیاتهـای مـسـتقیم اصـلاحی مـصوب 26/11/1376 موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد.مطابق ماده 132 قانون مزبور،درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویت های یک،2و 3 به ترتیب به مدت 8،6 و 4 سال از مالیات معاف هستند.با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132«اصلاحی 26/11/1376»قانون صدر الذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره 1721 مورخ  28/7/1387 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مقید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
 

مواد قانونی وابسته
 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1388/09/23
شماره سند: 668
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دیوان عدالت اداری
 ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228-1376/10/08معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
 *امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد
 ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند
 ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی
 ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران
 ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی
 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
 ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30
 ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
 ابطال بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی