بخشنامه: 213/1788/7267
چاپ مطلب

حذف برخی از اقلام کالاها از زیر گروههای مربوطه

 

شماره:7267/1788/213
تاریخ:04/02/1386
پیوست: دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران
 
پیرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 18/1/1386، نظر به اینکه در فهرست کالاهای مشمول مالیات وعوارض سال 1386 موضوع مصوبه شـمـاره 175168/ت36718هـ مـورخ 28/12/1385هیـئت مـحتـرم وزیـران مـمهور به مـهر دفـتر هیـأت دولـت برخـی از اقـلام کـالاها به شرح زیر از زیـر گـروه هـای مـربوطـه حـذف شـده اند، لـیکن اصـلاحات لازم پس از حذف آن در متن سر گروه مربوطه صورت نگرفته است، لذا بدینوسله اعلام می دارد که اخذ مالیات وعوارض از این کالاها در سال 1386 با عنایت به حذف آن در زیر گروه مربوطه، موضوعیت نخواهد داشت.
1- ماست پاستوریزه در سر گروه ردیف (1)
2- ماکارونی در سر گروه ردیف (3)
3- رب گوجه فرنگی در سر گروه ردیف (9)
4- انواع نبشی فولادی وآهنی، تسمه فولادی وآهنی، سپری، ناودانی ومیلگرد فولادی در سر گروه ردیف (44)
5- انواع لوله های چدنی در سر گروه ردیف (45)
6- سایر انواع لوله های چدنی در زیر گروه ردیف (4-45).
 
 
علی اکبر عرب مازار
 
 
شماره:405/1761/213
تاریخ:08/01/1386
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر
 جامعه حسابدارن رسمی ایران
 
به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جـمهـوری اسـلامـی ایـران و چـگونگی بـرقـراری و وصــول عـوارض و سـایر وجـوه از تـولیــد کنـندگـان کـالا، ارائـه دهـندگان خـدمـات و کـالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 175168/ت 36718هـ مورخ 28/12/1385 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء در سال 1386 ابلاغ می گردد.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
شماره:175168/ت36718هـ
تاریخ:28/12/1385
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن، بازرگانی،کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،موضوع نامه شماره 49109/1719-213 مورخ 7/11/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سلیر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود:
1- فهرست کالاهای تولید که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1386 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد تعیین می شود.
2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته بندی شده و یا مظروف به فروش می رسند،از مأخذ قیمت فروش،مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و بنابراین حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست.
3-در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا(سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد.
تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصل عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 به صورت کارمزدی تولید می شوند،قابل تسری خواهد بود.
4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (هـ) ماده (3) قـانـون یـاد شـده تعـیین مـی گـردد و تـوسط سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابعه ابلاغ می شود.
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 3- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌ها...

تاریخ سند: 1386/02/04
شماره سند: 213/1788/7267
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (علی اکبر عرب مازار)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 *بخشنامه در خصوص اقلامی از عنوان محصولات نهائی که قبلا در نامه سازمان امور مالیاتی از قلم افتاده بود
 ابلاغ الحاق اقلام از قلم افتاده پیوست مصوبه 67439/ت 28322 هـ مورخ 28/12/1381
 *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 *بخشنامه در خصوص اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
 تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 83/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 *فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درص (2%) عوارض آموزش و پرورش
 بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ...( قانون تجمیع عوارض)
 *فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
 *بخشنامه در خصوص اصلاح ردیف 57 فهرست 1 پیوست در تصویب نامه هیات وزیران
 اصلاح ماده 11آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 28/12/81
 فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده 3 تجمیع عوارض
 اعتراض صاحبان کارخانه های سنگبری در خصوص برقراری مالیات وعوارض وتوقف عملیات اجرائی علیه آنان تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری
 حذف برخی از اقلام کالاها از زیر گروههای مربوطه
 ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه‍)ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387
 حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی