قانون تجميع عوارض - ماده 3
چاپ مطلب

 

ماده 3- مالیات وعوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی وکنسانتره انواع میوه وآب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند وهمچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه‌سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه ]دوازده درصد (12%) مالیات وسه درصد (3%) عوارض [  
ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه ]دوازده درصد (12%) مالیات وسه‌درصد(3%) عوارض [
ج- بنزین سی ‌درصد (30%) قیمت مصوب فروش ]  بیست درصد (20%) مالیات وده درصد (10%) عوارض[
د- نفت سفید ونفت گاز ده درصد (10%) ونفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض)
هـ سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها
به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر اموراقتصادی ودارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی،صنایع ومعادن وکشور ورئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای سال بعد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد سه درصد (3%) قیمت فروش ] دو درصد(2%) مالیات ویک درصد (1%) عوارض [ . آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست به تشخیص واعلام ( تا پانزدهم اسفند‌ماه هرسال برای اجرا درسال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که درفهرست فوق قرار نمی‌گیرند یک درصد (1%)قیمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره 1- مالیات وعوارض بندهای (ج) و (د) علاوه برقیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود درقیمت فروش نهایی محاسبه ومنظور می‌شود.
تبصره 2- مالیات وعوارض بندهای (الف) و(هـ) این ماده درخصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف ودرخصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید‌کننده نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط وعوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) قابل استرداد می‌باشد. نحوه استرداد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارایی می‌رسد.

 [1382/04/09][13418/ت28648هـ] *آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 6برنامه سوم تجمیع عوارض

 [1382/01/06][211/4/5650] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
 [1382/02/27][211/1135/924] *بخشنامه در خصوص اصلاح ردیف 57 فهرست 1 پیوست در تصویب نامه هیات وزیران
 [1382/03/23][211/3223/859] *بخشنامه در خصوص اقلامی از عنوان محصولات نهائی که قبلا در نامه سازمان امور مالیاتی از قلم افتاده بود
 [1382/03/26][211/1439/14271] ابلاغ الحاق اقلام از قلم افتاده پیوست مصوبه 67439/ت 28322 هـ مورخ 28/12/1381
 [1382/03/27][211/1510/1817] *فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درص (2%) عوارض آموزش و پرورش
 [1382/05/05][211/2441/6653] بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ...( قانون تجمیع عوارض)
 [1382/08/10][211/4611/5148] *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 [1383/06/07][211/2031/9717] اصلاح ماده 11آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 28/12/81
 [1383/09/21][213/1433/16050] *فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض
 [1383/11/14][213/1856/19871] *بخشنامه در خصوص اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
 [1383/12/08][213/1967/21122] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده 3 تجمیع عوارض
 [1384/04/25][211/1138/7282] تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 83/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 [1385/02/06][213/211/3641] ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1385
 [1385/04/03][11431] در خصوص توقف عملیات اجرایی صاحبان کارخانه های سنگبری
 [1385/05/20][211/2877/34114] عدم تسری مواد 187 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم به وجوه دریافتی موضوع قانون تجمیع عوارض
 [1385/07/18][232/2401/28345] ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی
 [1386/01/08][213/1761/405] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند(هـ) ماده 3 قانون تجمیع عوارض جهت اجرا در سال 1386
 [1386/01/15][213/1764/1142] عناوین کالاهای حذف و اضافه شده به فهرست کالاهای تولیدی سال 1385 جهت اجرا در سال 1386
 [1386/01/26][213/1781/4254] اعتراض صاحبان کارخانه های سنگبری در خصوص برقراری مالیات وعوارض وتوقف عملیات اجرائی علیه آنان تا هنگام صدور حکم مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری
 [1386/02/04][213/1788/7267] حذف برخی از اقلام کالاها از زیر گروههای مربوطه
 [1386/02/31][213/1849/17513] ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست کل کشور جهت اجرا در سال 1386
 [1386/11/07][213/20713/97887] معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384
 [1386/12/13][213/20888/112189] معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی
 [1387/01/14][210/702] ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه‍)ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387
 [1387/02/25][210/15760] ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1387
 [1387/07/24][213/770/72244] حل و فصل پرونده های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1388/03/10][210/27012] حذف « انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی » از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض
 [1389/07/13][210/20701] رأی هـیـأت عـمـومـی دیـوان عـدالـت اداری مــوضــوع دادنــامــه شــمـاره 179 مـورخ 11/5/89

 [1381/12/28][67439/ت28322هـ] *فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند هـ ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1382/11/18][60320/ت 30064هـ] *فهرست کالاهای مشمول 3%تجمیع عوارض
 [1383/11/25][65337/ت32258هـ] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1384
 [1384/05/11][24974/ت33236هـ] تصویب نامه در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان وارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی
 [1384/12/27][88828/ت34472هـ] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1385
 [1385/12/28][175168/ت36718هـ] فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3)قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1386
 [1386/11/17][150866/ت38842ک] عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1387/01/05][799/ت39388هـ] ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387

 [1384/10/11][560] اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها خلاف قانون است
 [1389/05/11][179] هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات

 [1388/11/12][201/18155] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی