فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

مالیات به عنوان درآمدی پایدار و قابل اتکا از مهمترین منابع دولت بوده، نقش مهمی در رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در کشور ایفا می کند. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی جامعه دارد. دولت ها با دریافت مالیات، توانایی تامین بخش قابل توجهی از هزینه های گوناگون امور کشور را به دست می آورند فرهنگ مالیاتی بیانگر شناخت مردم در خصوص لزوم پرداخت مالیات است. پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم، به میزان نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی در کشور بستگی دارد. ارتقای فرهنگ مالیـاتی در کشور می توانـد تـاثیر مهمـی در کـاهش هزینه ها وافزایش درآمدهای دولت و درنتیجه افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عمومی داشته باشد. با ایجاد یـک نظـام مالیـاتی منـسجم، اتکـاء دولت به درآمدهای نفتـی کـم شـده و بخـش قابل توجهی از هزینه ها تامین می شود. ممکن است مالیات پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلقی شود و درنتیجه درخصوص آن مقاومت هایی صورت گیرد. مالیات از مهم ترین درآمد های دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنی تری باشد، وصول مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مودیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می کنند. فرهنگ مالیاتی به عنوان یکی از مولفه های اصلی پدیده مالیات و مالیات ستانی در دنیای مدرن به شمار می آید. فرهنگ مالیاتی، رفتارهای مالیاتی غالب و قوانین مالیاتی در یک کشور خاص را نشان می دهد. نگرش و رفتار هر دو مالیات دهندگان و جمع آوری مالیات، مبنای اساسی برای فرهنگ مالیات را تشکیل می دهند. دکتر Birger Nerre، فرهنگ مالیاتی را "کل تمام موسسات رسمی و غیر رسمی مرتبط با سیستم مالیاتی و اجرای عملی آن، که از لحاظ تاریخی در فرهنگ کشور تعبیه شده است، از جمله وابستگی ها و روابط ایجاد شده توسط تعامل فعلی آنها" تعریف می کند. ذهنیت مالیاتی یک پدیده مهم است که اساسا با فرهنگ مالیاتی همراه است. این شامل نگرش و رفتار شهروند پرداخت مالیات در برابر دولت است. در نظام مالیاتی کشور ما فرهنگ پرداخت مالیات براساس خود اظهاری است; لزوم ارتقای فرهنگ اظهار صادقانه و تمکین داوطلبانه، کاهش هزینه های وصول مالیات و تسریع در تامین نیازهای مالی دولت را به دنبال دارد که این امر برای سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزی از اهمیت بالائی برخوردار است. وجود یک فرهنگ پیشرو مالیاتی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور دارد. ارتقای فرهنگ مالیاتی، افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را به دنبال دارد. فرهنگ مالیاتی خاص یک کشور را می توان به عنوان تمامی موسسات رسمی و غیر رسمی مرتبط باسیستم مالیاتی و عملکرد آن شامل وابستگی ها و روابط ایجاد شده توسط تعاملات مداوم در نظر گرفت که از گروه ها و عواملی مانند مسولین مالیاتی، مالیات دهندگان، سیاستگذاران، کار شناسان مالیاتی و دانشگاهیان تشکیل شده است. فرهنگ مالیاتی عامل مهمی برای موفقیت نظام مالیاتی به شمار می رود، چرا که بر رفتار مردم و گروه هایی که با این نظام در ارتباط هستند، اثر مستقیم می گذارد. ا رتقای فرهنگ مالیاتی، نویدبخش اعتماد آفرینی در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی است . مالیات هم حق دولت و هم حق مردم است. بنابراین برای وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک اجماع ملی برای ایجاد و تحول فرهنگ مالیاتی در جامعه شکل بگیرد. از این رو، بسیاری از مسوولان و صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که رشد درآمدهای مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود.


تاریخ یادداشت: 1398/10/24
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی