مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری:
نقش نظام مالیاتی در روند توسعه کشور بی بدیل است

مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری، با اشاره به نقش و تاثیر مالیات در تامین هزینه های جاری، خدمات عمومی و عمرانی ، نقش نظام مالیاتی در روند توسعه کشور را بی بدیل دانست.
به گزارش رسانه مالیاتی، بیگدلی، مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری گفت: درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ، دولت می تواند نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی، توسعه و عمران جامعه ایفا کند .
وی هم چنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در استان افزود: چالش مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی، تامین درآمدها و منابع مالی است که درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی است.
بیگدلی با اشاره به نوسانات قیمت انرژی در بازارهای جهانی و تحریم های استعماری و هم چنین عدم ثبات و پایداری درآمدهای حاصل از فروش نفت عنوان کرد: درآمدهای پاک مالیاتی به عنوان پایه های درآمدی در اقتصاد مقاومتی به جای درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظرگرفته شده است.
مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری گفت: با اجرای قوانین مالیاتی نوین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، اجرای زیرساخت های عمرانی، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته وگسترش خدمات عمومی فراهم می گردد.


تاریخ خبر: 1396/01/29
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی توسعه