مدیرکل امورمالیاتی استان قم:
مالیات پاک ترین منبع دولت ،جهت توسعه و سازندگی کشور

مدیرکل امورمالیاتی استان قم ، مالیات را پاک ترین منبع درآمدی دولت در راستای توسعه و سازندگی کشور برشمرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سهراب امدادی فرد، مدیرکل امورمالیاتی قم، در جلسه مشترک کمیته اقتصادی که با حضور مدیران و روسای اجرایی استان برگزار شد، بر ضرورت فرهنگ سازی مالیاتی ونهادینه سازی آن دربین آحادمردم تاکیدکرد وگفت: کمک وهمکاری شهرداری درایجادو گسترش تبلیغات محیطی با موضوع مالیات سبب ارتقاء و افزایش سطح آگاهی ومشارکت مردم دربحث پرداخت مالیات می شود.
در ادامه سید صدرالدین موسوی، معاون اقتصادی استاندار نیزضمن قدردانی از مجموعه مالیاتی درتحقق درآمدهای مالیاتی اولویت کارمجموعه اقتصادی استان را درسال جدید تحقق منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، تولیدواشتغال مستلزم برنامه ریزی مناسب و هم افزایی همه دستگاه های دولتی در این زمینه است.
وی همچنین تکریم ارباب رجوع را ازجمله عوامل کاهش شکایات وافزایش خرسندی وخشنودی دانست و افزود: آراستگی ونظم همکاران مالیاتی در محیط کار سبب رضایت مندی مودیان خواهد شد.


تاریخ خبر: 1396/03/24
کلمات کلیدی: توسعه قم