پانزدهم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1396
پرداخت  بيش از 936  ميليارد ريال از محل ماليات 
به شهرداري ها و دهياري هاي استان ايلام آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1396 تا 15 تیر ماه می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل، مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی بایستی حداکثر تا پانزدهم تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره فصل بهار 1396 اقدام نمایند.
گفتنی است امکان ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی به صورت الکترونیک از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir فراهم شده است.
در ضمن از آنجا که روز 15 تیرماه مصادف با روز پنجشنبه است معاونت مالیات بر ارزش افزوده این اداره کل تا ساعت 18:00 همان روز آماده دریافت و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی می باشد.

تاریخ خبر: 1396/04/13
کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی