رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری به پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم پیوست
پویش مردمی من هم مالیات می پردازم
رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری به پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم پیوست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان، دکتر علی کاظمی رئیس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری و عضور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد و دارائی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه، اقداماتی از جمله پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم را راهکارهایی جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با مقوله مالیات عنوان نمود.
دکتر کاظمی در ادامه با استقبال از فعالیت های فرهنگ سازی اداره کل امور مالیاتی استان، به همراه مدیران کل عضو شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد و دارائی استان، به پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم پیوستند.

تاریخ خبر: 1396/04/17
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی پویش مردمی من هم مالیاتی می پردازم