شهردار تاکستان:
پروژه های عمرانی در استان وابسته به درآمدهای مالیاتی است

شهردار تاکستان گفت: درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته به شهرداریها موجب پیشرفت پروژه های عمرانی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رحمانی، شهردار تاکستان در دیدار با مدیرکل امورمالیاتی قزوین، با اشاره به اختصاص درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری تاکستان، گفت: با توجه به ذینفع بودن شهرداری ها از درآمدهای مالیاتی، شهرداری تاکستان برای گسترش همکاری های دوجانبه اعلام آمادگی می کند.
پورامیدی،مدیرکل امورمالیاتی قزوین، نیز با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری شهرداریها و ادارات مالیاتی گفت: تعامل و همکاری بین دستگاه مالیاتی و شهرداری های سطح استان زمینه ساز رونق و آبادانی استان است.
وی گفت: اداره مالیات و شهرداریها دو دستگاه با منافع مشترک هستند و با توجه به سهیم بودن شهرداری ها از درآمدهای مالیاتی، هرگونه تعامل و همکاری شهرداری ها با ادارات مالیاتی موجبات رشد درآمدهای مالیاتی استان و درنتیجه افزایش درآمدهای شهرداری ها خواهد بود.


تاریخ خبر: 1396/04/28
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی شهردار تاکستان