نماینده ولی فقیه وامام جمعه بندرعباس
پرداخت مالیات از مهم ترین راههای توسعه کشور است

امام جمعه بندرعباس گفت: یکی از راههای اصلی توسعه کشور پرداخت مالیات است .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آیت اله غلامعلی نعیم آبادی ، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان وامام جمعه بندرعباس اظهار داشت: یکی از راههای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتکا به درآمدهای مالیاتی و پرداخت مالیات است.
وی بر ضرورت پرداخت مالیات تأکیدکرد و با بیان اینکه همه ی افرادی که مشمول مالیات می شوند باید به تکلیف قانونی خود عمل نمایند ، از اداره کل امور مالیاتی استان خواست تا جانب احتیاط را رعایت کنند و توان مردم را در نظر بگیرند.
نماینده ولی فقیه دراستان هرمزگان تاکید کرد: کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تمام تلاش خود را به کار خواهندبست تا حقوق حقه دولت را با تمام توان و با رعایت عدالت مالیاتی وصول کنند.

تاریخ خبر: 1396/05/04
کلمات کلیدی: توسعه بندرعباس