مدیرکل امور مالیاتی یزد:
برخورد جدی با فراریان مالیاتی، عدالت مالیاتی را به همراه دارد

مدیرکل امور مالیاتی یزد با اشاره به جرم انگاشته شدن فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم، گفت: مبارزه با فرار مالیاتی باعث افزایش عدالت مالیاتی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اسدی، مدیرکل امور مالیاتی یزد، با اشاره به تعامل نظام مالیاتی با اصناف، گفت: غیررسمی بودن فعالیت های اقتصادی در کشور و فقدان شفافیت لازم در حساب های مالی تولیدکنندگان، منجر به فرار مالیاتی می شود.
اسدی ادامه داد: قانون باعث افزایش اختیارات سازمان مالیاتی شده و امکان دسترسی به حساب های مودی را فراهم کرده است و مودیان موظف به ثبت فعالیت های خود هر سه ماه یک بار در سیستم هایی که پیش بینی شده هستند و این اقدام باعث کاهش فرار مالیاتی می شود.
وی با اشاره به این که هر دولتی برای این که بتواند وظایف خودش را به عنوان متولی اداره امور یک کشور انجام دهد، نیاز به منابع پایدار مالی دارد، خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی یکی از راه های تامین مالی کشور است که رفع احتیاجات مالی با استفاده از این روش می تواند منجر به عدم استقلال اقتصادی شود.
مدیرکل امور مالیاتی یزد تاکید کرد: منابع نفتی سرمایه های زیرزمینی کشور هستند که باید استخراج شده و به سرمایه های روی زمین تبدیل و ذخیره شوند اما مالیات درآمدی پایدار است که اثرات سوء ندارد لذا باید امور جاری کشور را از مالیات ها تامین کرد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های مالیاتی استان ها به بزرگی، وسعت، شاخص های درآمدی، صنعتی و خدماتی بستگی دارد، تصریح کرد: 80 درصد مودیان استان اشخاص حقیقی هستند که تنها رقمی بین پنج تا شش درصد مالیات های استان را به خود اختصاص می دهند.
مدیرکل امور مالیاتی یزد گفت: اداره مالیاتی باید منابع جدید را شناسایی کند و با رسیدگی ها، مانع از فرار مالیاتی افراد شود.
این مقام مسئول همچنین با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی مالیاتی یک عامل موثر در تشویق مردم به پرداخت مالیات است خاطرنشان کرد: باید با نامگذاری مکانهای عمومی به نام مالیات و اطلاع رسانی شفاف، کوشش شود فرهنگ پرداخت مالیات ارتقاء یابد.


تاریخ خبر: 1396/07/24
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی یزد