قانون تفسیر ماده (505)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( د رامور مدنی)
در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان الحاق یک تبصره به ماده(23) قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1396/8/3 تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

تاریخ خبر: 1396/09/08
کلمات کلیدی: