مدیرکل امورمالیاتی قزوین:
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حرکت به سمت اقتصاد پویاست

مدیرکل امورمالیاتی قزوین اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده حرکت به سمت اقتصادپویا و ایجاد اشتغال است و از درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل امورمالیاتی قزوین در دیدار با شهردار شهرستان تاکستان با اشاره به ذی نفع بودن شهرداری ها و دهیاری های استان از درآمدهای مالیاتی، لزوم حمایت و همکاری همه جانبه از دستگاه مالیاتی را ضرورتی انکارناپذیر در توسعه اقتصادی کشور دانست.
پورامیدی در ادامه، مالیات بر ارزش افزوده را منبع درآمدی پایدار برای شهرداری ها دانست و گفت: انتظار ما این است که شهرداری ها بتوانند با برنامه ریزی و تعریف پروژه های عمرانی این منابع را جهت توسعه زیرساختهای شهری استفاده نمایند تا شاهد توسعه و رونق شهرهای استان باشیم.
شهردار تاکستان در خاتمه، ضمن قدردانی از مدیریت و کارکنان امورمالیاتی استان و پرداخت به موقع سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بی شک امروزه نقش مالیات در توسعه و عمران شهرها و روستاهای کشور مهم و برجسته است و هرگونه کمک و همکاری جهت افزایش درآمدهای مالیاتی استان، رشد و توسعه استان را به همراه خواهد داشت.


تاریخ خبر: 1396/10/12
کلمات کلیدی: قزوین مالیات برارزش افزوده