مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه تاکید کرد:
تکریم مودیان از دغدغه های اداره کل امور مالیاتی است

مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه تصریح کرد: تکریم مودیان و افزایش رضایت مندی آنان از دغدغه های اداره کل امور مالیاتی استان است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ملکشاهی، مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه در گردهمایی منطقه هفت مالیاتی استان، هدف از برگزاری این گردهمایی را بررسی مشکلات مالیاتی و افزایش رضایت مندی مودیان در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی دانست.
مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه، با اشاره به این که مودی مداری و رعایت عدالت مالیاتی دو رویکرد مهم نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان می باشد افزود: همواره می بایست در جهت تحقق این امر تلاش کنیم.
در خاتمه، رستم پور، مدیر کل امور مالیاتی دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پول شویی و رییس کار گروه‏های مالیاتی نیز در این گردهمایی گفت: درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد و هر قدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد، دولت می تواند نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی، توسعه و عمران جامعه ایفا کند


تاریخ خبر: 1396/10/23
کلمات کلیدی: کرمانشاه تکریم مودیان