آثار پرداخت مالیات در جامعه
مالیات هزینه ای است که شهروندان براساس قانون به دولت می پردازند تا برای اداره امور کشور مانند: تأمین کالاهای مورد نیاز، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه کشور و... مورد استفاده قرارگیرد. این امور که هرکدام به تنهایی حائز اهمیت بسیاری برای یک کشور است به همکاری مردم با دولت در پرداخت داوطلبانه مالیات نیاز دارد. به همین دلیل فرد این مهم را می پذیرد که به ازای پولی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کند، خدمات رفاهی ازقبیل مدرسه، بیمارستان، جاده، پل و ...دریافت می کند. با توجه به موارد یادشده بدیهی است مالیات به دلیل جایگاهی که در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه دارد از حساسیت بالایی برخوردار است. مالیات پایه و اساس خدمات گوناگون اجتماعی در کشور است. مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و درنهایت برقراری عدالت در جامعه با پرداخت مالیات امکان پذیر است به علاوه اموری مانند تجهیز و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابر شهری و توسعه زیر ساخت های شهر با پرداخت مالیات امکان پذیر است. مالیات علاوه بر تاثیر مهمی که در امور اقتصادی و برای دولت دارد نقش مهمی نیز ارتقای اعتماد مردم به دولت ایفا می کند که این امر مهم ترین پشتوانه اجرای سیاست های اقتصادی است و بدون شک بدون حمایت مردم کارایی و اثربخشی مطلوب سیاست های اجرایی با چالشی جدی روبرو خواهد شد. مالیات با تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری ها نقش مهمی داشته باشد. درحال حاضر نظام مالیاتی درکلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، وسازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد، نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد. دولت می تواند با اعمال مالیات، درآمدهای اضافی را جذب و آن را در پروژه های مولد سرمایه گذاری به جریان بیندازد. در کشورهای توسعه یافته بیش از 90 درصد منابع مالی از طریق دریافت مالیات و در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه، سهم عمده درآمدهای دولت و کشور از طریق منابع زیرزمینی مانند نفت تامین می شود. با وضع و اجرای قوانین مالیاتی نوین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، اجرای زیرساخت های عمرانی، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته وگسترش خدمات عمومی فراهم می شود. بدون شک مالیات و نظام مالیاتی نقش تعیین کنده ای در روند توسعه کشوردارند و دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب، می‌تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای تأثیر بگذارد. بدیهی است که درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در تامین هزینه های جاری و خدمات عمومی و عمرانی ایفا می کند و اتکای دولت به این گونه درآمدها، سلامت، عدالت و رونق اقتصادی را درپی دارد. با توجه به اهمیت پرداخت مالیات آشکار است عدم پرداخت آن کاهش درآمدهای دولت، اخلال در بودجه بندی و ایجاد مانعی برای دستیابی به اهداف دولت را درپی دارد.


تاریخ یادداشت: 1397/02/25
کلمات کلیدی: