رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبر داد:
دوم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در شهر تهران

خبرگزاری مهر در مصاحبه با محمدرضا نوری با اشاره به این که مطابق قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه مهلت دارند، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال قبل خود را ارائه کنند، گفت: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است و فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت قانونی مقرر ارائه کنند.
وی افزود: از آن جایی که 31 خرداد ماه سال جاری مصادف با روز پنج شنبه بوده و با توجه به این که برخی از ادارات شهر تهران در روز مذکور تعطیل است، لذا به استناد تبصره یک ماده 177 قانون مالیات های مستقیم و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان روز شنبه دوم تیر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل است.
رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران اضافه کرد: شهرستان های استان تهران روزهای پنج شنبه تعطیل نیستند، بنابراین در این شهرستان ها آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی همان روز پنج شنبه 31 خرداد است، لذا از مودیان شهرستان های استان تهران تقاضا دارم، جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود، حداکثر تا روز پنج شنبه 31 خرداد اقدام کنند.

تاریخ خبر: 1397/03/29
کلمات کلیدی: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی آخرین مهلت ارائه اظهارنامه   اظهارنامه مالیاتی   اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی امور مالیاتی شهر و استان تهران