شهردار اردبیل:
مالیات برارزش افزوده از منابع پایدار شهرداری هاست

شهردار اردبیل گفت: مالیات بر ارزش افزوده از منابع پایدار و حیاتی شهرداری هاست که موجب رشد و توسعه شهری می گردد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر لطف اللهیان، شهردار اردبیل با حضور در اداره کل امور مالیاتی استان از سالنهای کاری(میز خدمت)، امور شرکتها و مشاغل بازدید کرد.
دکتر لطف اللهیان ضمن تمجید از اقدامات اداره کل امور مالیاتی اردبیل گفت: این اداره کل بایستی در استاندارد سازی فرآیند و اصلاح فضای انجام کار و ارائه خدمات به مودیان امور مالیاتی استان در شورای اداری استان به عنوان دستگاه برتر مطرح شود و شایسته است همه دستگاههای اجرایی با حضور در سالنهای میز خدمت اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل به الگو سازی مناسب برای دستگاه خود اقدام نمایند.
وی در ادامه به نقش ارزنده اداره کل امور مالیاتی استان در وصول مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و گفت : مالیات بر ارزش افزوده در تأمین هزینه های عمومی و عمرانی شهرداریها و دهیاریها سهم بسزایی دارد.
در پایان، نوع پرور، مدیرکل امور مالیاتی اردبیل نیز در خصوص پروژه های طرح جامع مالیاتی که در حال اجراست توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به مهمترین ویژگی این طرح که تفکیک وظایف، شناسایی، رسیدگی و ارائه خدمات است، سازمان امور مالیاتی را سازمانی پیشگام در ارائه خدمات الکترونیکی معرفی کرد.

تاریخ خبر: 1397/05/22
کلمات کلیدی: اردبیل