نماینده مردم شهرستان اورامانات در مجلس شورای اسلامی:
پرداخت مالیات، موجب رشد و توسعه جامعه می شود

نماینده مردم شهرستان اورامانات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادری، نماینده مردم شهرستان اورامانات در مجلس شورای اسلامی در دیدار با کارکنان امور مالیاتی این شهرستان تصریح کرد: نگاه همه اقشار فعال در عرصه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به مالیات است زیرا تامین نیازهای اقتصادی با نظام مالیاتی پویا شکل میگیرد و همین ادراک میتواند زمینه های توسعه اقتصادی را فراهم سازد.
نادری در ادامه افزود: پرداخت مالیات، موجب تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات، عمران و آبادانی کشور می شود و در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف این امور می شود.
نماینده مردم شهرستان اورامانات در مجلس شورای اسلامی در خاتمه،گفت: ترویج فرهنگ مالیاتی، ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.


تاریخ خبر: 1397/06/05
کلمات کلیدی: کرمانشاه