مدیرکل امور مالیاتی اردبیل تأکید کرد:
تلاش در راستای مبارزه جدی با فرار مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی اردبیل با اشاره بر ضرورت هر چه بیشتر کارکنان در جهت تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی، بر مبارزه جدی و قاطع با فرار مالیاتی تأکید کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نوع پرور، مدیرکل امورمالیاتی اردبیل در دیدار با جمعی از مسئولین استانی به ارائه گزارشی از روند وصول درآمدهای مالیاتی بویژه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.
وی در ادامه توضیحاتی در خصوص سهم بخش سلامت، شهرداری ها، و دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تخصیص و پرداخت آن ارائه داد.
نوع پرور گفت: اتکای نظام اقتصادی کشور نباید تنها وابسته به درآمد های نفتی باشد و توجه به اقتصاد مقاومتی که از فرمایشات مقام معظم رهبری می باشد حائز اهمیت است و یکی از رویکردهای آن توجه به درآمدهای مالیاتی بعنوان یکی از منابع مهم تامین اعتبارات دولت می باشد و نقش سازمان امور مالیاتی کشور در دستیابی و ایفای این وظیفه مهم بسیار با اهمیت است.
مدیرکل امور مالیاتی اردبیل از جمله وظایف نظام مالیاتی کشور را یاری رساندن به مدیریت اقتصادی کشور، وصول بموقع درآمد های مالیاتی، توزیع بهینه درآمدها، شفاف سازی اقتصادی و در نتیجه توسعه عدالت اجتماعی بیان کرد.


تاریخ خبر: 1397/11/27
کلمات کلیدی: اردبیل