مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده واصلاحات بعدی آن تمدید شد
ارزش افزوده
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد : طبق بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه 98 ،مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 واصلاحات بعدی آن در سال 98 تمدید می شود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : طبق تبصره 8 بخشنامه مذکور،هرگونه نرخ صفر ومعافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا وخدمات از جمله کالاهای غیر نفتی ، محصولات بخش کشاورزی ومواد خام وهمچنین استرداد مالیات وعوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای 98 و97 قابل اعمال نخواهد بود .
وی در ادامه افزود : مدت زمان استرداد مالیات وعوارض ارزش افزوده موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد .
وی ادامه داد: درمواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود درصورت درخواست پیمانکار ،کارفرما موظف است این اوراق را عینا به ادارات امور مالیاتی تحویل دهد .
ایشان همچنین خاطر نشان کرد : ادارات امور مالیاتی مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر واسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند.
ایشان همچنین یادآور شد : عبارت ده برابر در متن تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات والحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 97 و98 به عبارت سی برابر اصلاح می شود .
وی با اشاره به موضوع 45 قانون مالیات برارزش افزوده بیان داشت: طبق تبصره 11 بخشنامه صادره ،در سال 98 عوارض خروج از کشور موضوع ماده 45قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 87/2/17 واصلاحات والحاقات بعدی آن برای زائران عتبات ومرزنشینان یک بار درطول سال براساس قانون بودجه سال 96 کل کشور مصوب 85/12/24 با اصلاحات الحاقات بعدی آن اخذ می شود .
وی یادآور شد: زائران اربعین که از تاریخ بیست وچهار شهریور ماه سال 98 تا دوازدهم آبان ماه سال 98 از مرز زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.

تاریخ خبر: 1398/02/02
کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده