15 تیرماه آخرین مهلت ارائه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده دوره بهار 98
مالیات
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار سالجاری تا نیمه تیرماه خبر داد وگفت :مودیان محترم می توانند درفرصت باقی مانده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره مربوطه اقدام نموده وطبق قانون این فرصت قابل تمدید نیست .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد :مودیان محترم مالیات برارزش افزوده می بایست اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه ونسبت به پرداخت مالیات وعوارض متعلقه اقدام نمایند .
وی با اشاره به تعاریف مالیات برارزش افزوده درقانون افزود : منظور از مالیات بر ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد, عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است .
بی نیاز در ادامه یادآور شد: طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم وقانون بودجه سال 98 مصوب مجلس شورای اسلامی ،کلیه مودیان محترم باید اظهارنامه را دراستان محل فعالیت خود تسلیم و عوارضی که درراستای قانون مالیات برارزش افزوده توسط هم استانی های محترم پرداخت می شود تماما به استان محل فعالیت برمی گردد وبراساس ضریب جمعیتی بین شهر و روستاهای استان توزیع می گردد .
وی با اشاره به وصولی عوارض ارزش افزوده دردو سال گذشته اذعان داشت : در سال 96 میزان وصولی عوارض ارزش افزوده حدود 110 میلیارد تومان ودرسال 97 این رقم به 130 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال گذشته حدود18 درصد رشد داشته که بین دهیاری ها وشهرداریهای محترم جهت عمران و آبادانی شهر و روستا توزیع شد .
وی در پایان خاطر نشان کرد : مودیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می بایست تا تاریخ 15 تیرماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار98را ارائه ونسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند.


تاریخ خبر: 1398/04/11
کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده