در راستای بهبود ارائه خدمات به همکاران:
بازدید مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران انجام شد

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با حضور رئیس و معاونین امور مالیاتی شهر و استان تهران در روز شنبه 29 تیرماه 1398 از ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران بازدید کرد.
خانم دهنادی در جریان این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت و روند پیشبرد اموراین ستاد قرار گرفت و از تلاش ها و زحمات کارکنان امور مالیاتی شهر و استان تهران قدردانی کرد و به آنها دست مریزاد و خسته نباشید گفت.
وی درباره نقش مالیات در اقتصاد کشور افزود: امروزه نقش نظام مالیاتی کشورها در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای دولت بر کسی پوشیده نیست، افزایش میزان اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای مالیاتی، یکی از محورهای اصلی و مهم سیاست دولتمردان در سالهای اخیر است که تلاشهای زیادی برای انتخاب راهکارهای مناسب برای تحقق این هدف از سوی دستگاه مالیاتی به کار گرفته شده است. پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود.

تاریخ خبر: 1398/05/05
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی نظام مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نماینده وزیر تحقق عدالت اجتماعی