مدیر کل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در جمع همکاران اداره کل امور مالیاتی استان قم
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در جمع همکاران اداره کل امور مالیاتی استان قم
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قم، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در جلسه شورای اداری گفت: ما فرار مالیاتی را قبل ( شناسایی فعال ) ، حین ( شناسایی فعالیت اقتصادی ) و بعد( پرداخت ) در فرآیند رسیدگی شاهدیم و از این رو مبارزه با این پدیده شوم در اولویت می باشد. با توجه به ضعف های جدی سازمان در حوزه سامانه های هوشمند، کشف سیستمی تقلب و فرار مالیاتی و پولشویی، صرفا در قالب کار تیمی و تعاملات منسجم درون و برون سازمانی میسر است و اینکه در قالب چند خط قانون و مقررات و با شعار دادن ها بخواهیم با این پدیده مبارزه کنیم، ساده اندیشی و ساده نمایی و ساده پروری است . این کار تیمی در داخل سازمان با مشارکت و هماهنگی حداکثری حراست و دادستانی و حقوقی و تیم های رسیدگی و افراد مسئول در فرآیند دادرسی مالیاتی و در بعد برون سازمانی با مشارکت دستگاه های قضایی و امنیتی و حاکمیتی و صد البته اندیشمندان و نخبگان و علما و شعرا و قلم به دست ها و تربیون دارها و اساتید دانشگاه ها و معلمان سامان می یابد و اینکه کمک مراجع برون سازمانی در شناسایی و حتی بهبود فرآیندهایمان را نوعی دخالت بپنداریم ناشی از ساده اندیشی و نداشتن دید بلند مدت و روحیه انحصار طلبی است که نتیجه ای جز از دست دادن فرصت ها و هدر رفت منابع زمانی و انسانی و ریالی سازمان نخواهد داشت .
ایشان همچنین اشاره نمود بهبود مستمر و بلوغ تدریجی دانش صریح سازمان که در قالب دستورالعمل ها و بخش نامه ها و یا سامانه های نرم افزاری سازمان نمود می یابد ، مستلزم شکل گیری دانش ضمنی و توافقی در بین بهره برداران و کاربران و مخاطبان دانش صریح است . بی تفاوتی و نقد نکردن و صرفا گوش به فرمان ستاد مرکز بودن و چشم بر روی نواقص بستن و عدم تقویت روحیه مطالبه گری ، آنهم به بهانه اینکه دستور ستادی است در تعاریف سلامت اداری نوعی فساد است که از آن به فساد سفید یاد می کنند که اتفاقا در مقایسه با فساد سیاه ، مخرب تر است و از نظر بنده تضییع حق الناس و بیت المال است. فراموش نکنیم منابع انسانی بزرگترین و مهمترین بخش بیت المال کشور است .


تاریخ خبر: 1398/07/01
کلمات کلیدی: