اجاره حساب بانکی روزنه ای برای فرار مالیاتی افراد سود جوء
فرار مالیاتی
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ضرورت برخورد با متخلفان اقتصادی درزمینه اجاره حسابهای بانکی خبرداد وگفت : اجاره حسابهای بانکی نه تنها فرار های مالیاتی سنگین بلکه عدم شفافیت مالی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد : طبق بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تراکنش های بانکی بالای 5 میلیارد تومان در سالهای 95 ،96 و97 مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این امر اقدام مهمی در راستای مبارزه با پولشوئی ورسیدگی به گردش مالی تراکنش های مشکوک ومقابله با اقدامات غیر قانونی اجاره کنندگان حساب های بانکی خواهد شد .
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد : اجاره حساب بانکی از سوی افراد سوء جو صورت می گیرد وعموما افراد بی اطلاع در ازای دریافت مبالغ ناچیز حسابهای خود را اجاره داده و وارد فرآیند پولشوئی خواهند شد که عدم آگاهی اجاره دهندگان حساب ضربه مهلکی بر بدنه اقتصاد جامعه وارد خواهد کرد.
ایشان با اشاره به مسئولیت قانونی افراد سودجو بیان کرد:طبق ماده 274 ق.م.م اختفای فعالیت اقتصادی وکتمان درآمد حاصل از آن جرم مالیاتی محسوب می شود که مرتکب یا مرتکبان آن حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند .
وی در ادامه یادآور شد : متأسفانه برخی افراد سود جوء به دنبال اجاره حساب واجاره کارت بازرگانی هستند در حالیکه طبق ماده 186 ق.م.م صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی ویا پروانه کسب وکار اشخاص حقیقی وحقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی برپرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده باشد.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان ضمن اشاره به پیامدهای قانونی اجاره حساب بانکی اذعان داشت : مودیان محترم مالیاتی مراقب باشند که توسط افراد سود جوءاغفال نشوند وتحت هیچ شرایطی حساب بانکی ویا کارت بازرگانی خود را به شخص دیگری اجاره ندهند وزمینه را جهت شفافیت هرچه بیشتر فراهم کنند .
گفتنی است مودیان محترم مالیاتی می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک با حراست اداره کل امور مالیاتی استان ویا با کمک تلفن گویا وارسال نمابربه شماره 35019 - 021وسامانه پیامکی به همین شماره، هرگونه اخبار،اطلاعات وگزارش ها ی در زمینه ارتشاء،اختلاس ،فرار مالیاتی اخاذی وکلاهبرداری ،جعل عنوان ،اسناد وسایر مواردرا ارسال نموده وبسترهای مبارزه با فساد رامحقق نمایند.

تاریخ خبر: 1398/07/24
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی