مدیر کل امور مالیاتی استان:
مالیات عامل توسعه کشور

نشست خبری با خبرگزاری ایسنا
مالیات و نظام مالیاتی نقش موثر و بی بدیلی در روند توسعه کشور بازی می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با اشاره به نقش و تاثیر مالیات در تامین هزینه های جاری و خدمات عمومی و عمرانی ، نقش نظام مالیاتی در روند توسعه کشور را بی بدیل دانست.
بیگدلی افزود: درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد وهر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ، دولت می تواند نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا کند .
وی ادامه داد: با وضع و اجرای قوانین مالیاتی نوین مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، اجرای زیرساخت های عمرانی، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته،گسترش خدمات عمومی فراهم می گردد.
مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 1394تاکید کرد، دریافت مالیات های عادلانه و تحقق عدالت مالیاتی یکی از اهداف مهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده است.
بیگدلی گفت : اداره کل امور مالیاتی استان در یازده ماهه سال 98 بالغ بر نهصد میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به شهرداری و دهیاری های استان جهت توسعه زیرساخت های شهری و روستایی پرداخت شده است. .


تاریخ خبر: 1398/12/04
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی پرداخت مالیات عدالت مالیاتی