سيستم مكانيزه اظهارنامه ارث
 

سيستم مكانيزه اظهارنامه ارث

 
 


صفحه ويژه موديان

در اين بخش مودي مي تواند با وارد كردن يك شماره كد هويتي و مجموعه اي از 7 شاخصه شناسامه به اطلاعات مورد نظر خود دست پيدا كند.

 صفحه ويژه کارکنان کادر مالياتي

در اين بخش کار کنان محترم   مي توانند با وارد كردن كلمه كاربري و كد عبور از امكانات گزارش گيري مورد نظر استفاده كنند.