Skip Navigation Links
معرفيExpand معرفي
پايگاه قوانينExpand پايگاه قوانين
ارتباط باسايتهاي زيرمجموعه
 


 

مادة 169 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورتي‌که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي کاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها‌و  فرم‌هايي را جهت ‌نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي کند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها مي‌باشند، عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به‌ نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل‌ بيست درصد ماليات منبع  مربوط مي‌باشد.
تبصره ـ در صورتي که رعايت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مؤدي خارج بوده ‌باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.
 
مادة 169 مکرر ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل‌ شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة‌ اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%)  معاملاتي که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذکور توسط ادارة امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت  مقرر در مادة (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غيراين صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسيدگي و  صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي ولازم الاجرا است‌. جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق  مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.
تبصرة 1 ـ استفاده کنندگان از شمارة اقتصادي ديگران نسبت به‌ ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که‌ شمارة اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت‌ تضامني خواهند داشت‌.
تبصرة 2 ـ در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر يک از تکاليف  مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائة شمارة ‌اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي‌ کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف  فوق از اين بابت نخواهد بود.
تبصرة 3 ـ اشخاص حقوقي و  صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهاي (الف‌) و (ب‌) مادة (95) اين قانون مکلف به نگهداري‌ صورت حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست  مأموران مالياتي بايد  به‌ آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.

Skip Navigation Links.
Collapse قانون مالیاتهای مستقیمقانون مالیاتهای مستقیم
Collapse     باب اول(ماده 1 تا 2) باب اول(ماده 1 تا 2)
ماده 1
ماده 2
Collapse    باب دوم(ماده 3 تا 51) باب دوم(ماده 3 تا 51)
Collapse فصل اول(ماده 3 تا 9)فصل اول(ماده 3 تا 9)
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
ماده 9
Collapse فصل دوم(ماده 10 تا 11)فصل دوم(ماده 10 تا 11)
ماده 10
ماده 11
Collapse فصل سوم(ماده 12 تا 16)فصل سوم(ماده 12 تا 16)
ماده 12
ماده 13
ماده 14
ماده 15
ماده 16
Collapse فصل چهارم(ماده 17 تا 43)فصل چهارم(ماده 17 تا 43)
ماده 17
ماده 18
ماده 19
ماده 20
ماده 21
ماده 22
ماده 23
ماده 24
ماده 25
ماده 26
ماده 27
ماده 28
ماده 29
ماده 30
ماده 31
ماده 32
ماده 33
ماده 34
ماده 35
ماده 36
ماده 37
ماده 38
ماده 39
ماده 40
ماده 41
ماده 42
ماده 43
Collapse فصل پنجم(ماده 44 تا 51)فصل پنجم(ماده 44 تا 51)
ماده 44
ماده 45
ماده 46
ماده 47
ماده 48
ماده 49
ماده 50
ماده 51
Collapse باب سوم(ماده 52 تا 131)باب سوم(ماده 52 تا 131)
Collapse فصل اول(ماده 52 تا 80)فصل اول(ماده 52 تا 80)
ماده 52
ماده 53
ماده 54
ماده 55
ماده 56
ماده 57
ماده 58
ماده 59
ماده 60
ماده 61
ماده 62
ماده 63
ماده 64
ماده 65
ماده 66
ماده 67
ماده 68
ماده 69
ماده 70
ماده 71
ماده 72
ماده 73
ماده 74
ماده 75
ماده 76
ماده 77
ماده 78
ماده 79
ماده 80
Collapse فصل دوم(ماده 81)فصل دوم(ماده 81)
ماده 81
Collapse فصل سوم(ماده 82 تا 92)فصل سوم(ماده 82 تا 92)
ماده 82
ماده 83
ماده 84
ماده 85
ماده 86
ماده 87
ماده 88
ماده 89
ماده 90
ماده 91
ماده 92
Collapse فصل چهارم(ماده 93 تا 104)فصل چهارم(ماده 93 تا 104)
ماده 93
ماده 94
ماده 95
ماده 96
ماده 97
ماده 98
ماده 99
ماده 100
ماده 101
ماده 102
ماده 103
ماده 104
Collapse فصل پنجم(ماده 105 تا 118)فصل پنجم(ماده 105 تا 118)
ماده 105
ماده 106
ماده 107
ماده 108
ماده 109
ماده 110
ماده 111
ماده 112
ماده 113
ماده 114
ماده 115
ماده 116
ماده 117
ماده 118
Collapse فصل ششم(ماده 119 تا 128)فصل ششم(ماده 119 تا 128)
ماده 119
ماده 120
ماده 121
ماده 122
ماده 123
ماده 124
ماده 125
ماده 126
ماده 127
ماده 128
Collapse فصل هفتم(ماده 129 تا 131)فصل هفتم(ماده 129 تا 131)
ماده 129
ماده 130
ماده 131
Collapse باب چهارم(ماده 132 تا 218)باب چهارم(ماده 132 تا 218)
Collapse فصل اول(ماده 132 تا 146)فصل اول(ماده 132 تا 146)
ماده 132
ماده 133
ماده 134
ماده 135
ماده 136
ماده 137
ماده 138
ماده 139
ماده 140
ماده 141
ماده 142
ماده 143
ماده 144
ماده 145
ماده 146
Collapse فصل دوم(ماده 147 تا 151)فصل دوم(ماده 147 تا 151)
ماده 147
ماده 148
ماده 149
ماده 150
ماده 151
Collapse فصل سوم(ماده 152 تا 154)فصل سوم(ماده 152 تا 154)
ماده 152
ماده 153
ماده 154
Collapse فصل چهارم(ماده 155 تا 176)فصل چهارم(ماده 155 تا 176)
ماده 155
ماده 156
ماده 157
ماده 158
ماده 159
ماده 160
ماده 161
ماده 162
ماده 163
ماده 164
ماده 165
ماده 166
ماده 167
ماده 168
ماده 169
ماده 170
ماده 171
ماده 172
ماده 173
ماده 174
ماده 175
ماده 176
Collapse فصل پنجم(ماده 177 تا 181)فصل پنجم(ماده 177 تا 181)
ماده 177
ماده 178
ماده 179
ماده 180
ماده 181
Collapse فصل ششم(ماده 182 تا 188)فصل ششم(ماده 182 تا 188)
ماده 182
ماده 183
ماده 184
ماده 185
ماده 186
ماده 187
ماده 188
Collapse فصل هفتم(ماده 189 تا 202)فصل هفتم(ماده 189 تا 202)
ماده 189
ماده 190
ماده 191
ماده 192
ماده 193
ماده 194
ماده 195
ماده 196
ماده 197
ماده 198
ماده 199
ماده 200
ماده 201
ماده 202
Collapse فصل هشتم(ماده 203 تا 209)فصل هشتم(ماده 203 تا 209)
ماده 203
ماده 204
ماده 205
ماده 206
ماده 207
ماده 208
ماده 209
Collapse فصل نهم(ماده 210 تا 218)فصل نهم(ماده 210 تا 218)
ماده 210
ماده 211
ماده 212
ماده 213
ماده 214
ماده 215
ماده 216
ماده 217
ماده 218
Collapse باب پنجم(ماده 219 تا 273)باب پنجم(ماده 219 تا 273)
Collapse فصل اول(ماده 219 تا 235)فصل اول(ماده 219 تا 235)
ماده 219
ماده 220
ماده 221
ماده 222
ماده 223
ماده 224
ماده 225
ماده 226
ماده 227
ماده 228
ماده 229
ماده 230
ماده 231
ماده 232
ماده 233
ماده 234
ماده 235
Collapse فصل دوم(ماده 236 تا 243)فصل دوم(ماده 236 تا 243)
ماده 236
ماده 237
ماده 238
ماده 239
ماده 240
ماده 241
ماده 242
ماده 243
Collapse فصل سوم(ماده 244 تا 251)فصل سوم(ماده 244 تا 251)
ماده 244
ماده 245
ماده 246
ماده 247
ماده 248
ماده 249
ماده 250
ماده 251
Collapse فصل چهارم(ماده 252 تا 260)فصل چهارم(ماده 252 تا 260)
ماده 252
ماده 253
ماده 254
ماده 255
ماده 256
ماده 257
ماده 258
ماده 259
ماده 260
Collapse فصل پنجم(ماده 261 تا 262)فصل پنجم(ماده 261 تا 262)
ماده 261
ماده 262
Collapse فصل ششم(ماده 263 تا 273)فصل ششم(ماده 263 تا 273)
ماده 263
ماده 264
ماده 265
ماده 266
ماده 267
ماده 268
ماده 269
ماده 270
ماده 271
ماده 272
ماده 273
  كليه حقوق اين سايت براي سازمان امور مالياتي كشور محفوظ مي باشد